?

Ekonomi

Yrkeshögskoleutbildning
2020-11-24

Här kan du läsa mer om rekvisition, utbetalning och schablonnivåer för olika former av yrkeshögskoleutbildningar.

Rekvisition och utbetalning 

Hanteringen avseende rekvisition och utbetalning skiljer sig åt mellan de olika bidragsformerna inom YH, både för dig som anordnare och för oss på myndigheten. För en del utbildningsformer sker hantering digitalt på Mina sidor för andra sker det genom rekvisitionsblankett som skickas in. Anledningen till det är att vi ligger i olika fas avseende systemstöd och digitalisering.

Utbetalningsdag är normalt senast den 25:e i månaden. Inkomna rekvisitioner t o m den 15:e i månaden garanteras blir utbetalda innevarande månad (undantag juli där brytdagen är den 10:e).

Utbetalning görs per utbildningsomgång och bidragstyp till den juridiskt ansvarige utbildningsanordnaren. Den betalningsinformation som skickas som meddelande via banken vid utbetalning av statsbidrag innehåller uppgift om omgång, typ och månad som utbetalningen avser.

Utbetalningsbesked visas under utbetalningsinformation på Mina sidor när en rekvisition har gått iväg för betalning, dock inte för alla bidragsformer.

För att få en överskådlig bild av vad som gäller görs nedan en kort sammanfattning. För utförligare anvisningar hänvisas till handböcker.

Vid eventuella frågor om rekvisition och utbetalning, kontakta myndigheten på ekonomifunktionen@myh.se.

 

Program (YH-utbildning från 100p)

Rekvireringen hanteras digitalt på Mina sidor genom att gå in på rätt utbildningsomgång. Rekvisition kan skickas in när studerandelistan är fastställd. 

Utbetalningsplanen för en utbildningsomgång bestäms utifrån YH-poäng och studietakt och påbörjas alltid från omgångens startmånad. Utbetalningsplanen, enligt beviljat statsbidrag, är fördelad med samma belopp per månad och alltid i intervall om 6 månader då det är så lång tid som varje rekvisitionstillfälle avser. Det innebär att utbildningar inom ett intervall av YH-poäng har samma längd på utbetalningsplanen även om omgångens omfattning varierar något. Utbetalning sker för 12 månad på ett år, dvs en 40 veckors utbildning (200 YH-poäng) får utbetalningen fördelad på 12 månader även om utbildningen pågår i 10 månader.

Exempel vid 100 % studietakt:
200-295 YH-poäng utbetalt 12 månader
300-395 YH-poäng utbetalt 18 månader
400-495 YH-poäng utbetalt 24 månader

Läs mer: Handbok för administration av YH-utbildningar

 

Kurser (YH-utbildning upp till 99p)

För denna utbildningsform beviljas platser med start för en viss tidsperiod och ni skapar utbildningsomgångar själva. Det startdatum som anges avgör vilken tidsperiod platserna avser. Rekvirering hanteras digitalt på Mina sidor genom att gå in på rätt utbildningsomgång och skicka in startsignal som underlag för utbetalning av statsbidrag (rekvisition) när studerandelistan fastställts. Sista rekvisitionsdatum för startsignal finns på beslutet med beviljade platser. Era beslut om beviljade utbildningar finns på sidan Ansökan under delen Ansökningar. Tänk på att filtrera på status och ansökningsomgång.


Utbetalningsplanen för en utbildningsomgång bestäms utifrån YH-poäng och studietakt och påbörjas alltid från omgångens startmånad. Antal månader utbetalningen fördelas på beräknas utifrån antal YH-poäng och studietakt oberoende av vilket slutdatum som anges för utbildningen och omvandlas till jämna belopp per månad.


Exempel (beräknas som antal YH-poäng delat med 5 poäng per vecka delat med 4 veckor per månad delat med studietakt i procent och avrundas uppåt till hela månader);
95 YH-poäng på helfart utbetalt 5 månader och på halvfart utbetalt 10 månader
50 YH-poäng på helfart utbetalt 3 månader och på halvfart utbetalt 5 månader

Utbetalningsbesked visas för utbetalningar från och med maj 2022. För utbetalningar och omgångar som var utbetalda före maj 2022 visas inte utbetalningsbesked.

Läs mer: Handbok för administration av YH-utbildningar

 

Behörighetsgivande förutbildning (BFU)

Rekvirering hanteras digitalt på Mina sidor genom att gå in på rätt utbildningsomgång. Rekvirering sker efter slutförd BFU och senast två månader efter start av ordinarie YH-utbildning. Det går bara att rekvirera en gång på varje utbildningsomgång. Utbetalningsbesked visas för utbetalningar från och med den 4 mars 2020. 

 

Särskilt pedagogiskt stöd (SPS)/Svenska med yrkesinriktning (SMY)

Rekvireringen hanteras digitalt på Mina sidor genom att gå in på rätt utbildningsomgång. Vilka stödinsatser, dess omfattning samt vilken tidsperiod kostnaderna avser anges i rekvisitionsformuläret. Rekvirering kan ske löpande efter att kostnaderna har uppstått fram till sista rekvisitionsdatum som framgår av beslutet. Utbetalningsbesked visas.

 

YH-flex

För YH-flexplatser med beslut från 2024 och framåt hanteras rekvireringen digitalt på Mina sidor genom att gå in på rätt utbildningsomgång. Rekvisition görs i två delar där rekvisitionen avseende validering är det första steget och en förutsättning för att i nästa steg kunna lämna rekvisition efter genomförd komplettering. Rekvirering av valideringsdelen kan ske löpande fram till sista rekvisitionsdatum som är den 15 december för respektive startår. Utbetalningsbesked visas. 

För YH-flexplatser med beslut 2023 hanteras rekvireringen digitalt på Mina sidor för studerande som inte är slutredovisade på blankett senast den 31 mars 2024. Utbetalningsbesked visas för rekvisitioner som görs på Mina sidor, men inte för de rekvisitioner som gjorts manuellt på blankett.  

För YH-flexplatser i försöksverksamheten med beslut 2020, 2021 och 2022 hanteras rekvirering manuellt. Blankett återfinns på Mina sidor under Hjälp & information > Blanketter. Rekvisition sker efter genomförd validering och inför fortsatt komplettering. Utbetalningsbesked visas inte. 

Läs mer: Handbok för YH-flex

 

Kurs på tom plats

Rekvirering hanteras manuellt, Excelmall Yrkeshögskoleutbildning – kurs på tom plats mall finns under Hjälp & information > Mallar. 

Rekvisition sker efter slutförd kurs och efter att ni har rekvirerat för den perioden på ordinarie YH-utbildning. Rekvisitionsblanketten signeras och skickas in per post till myndigheten. Utbetalningsbesked visas för utbetalningar från och med den 4 mars 2020.

 

Riktat startbidrag

Ingen rekvisition görs. Finns beslut eller bekräftelse om startbidrag görs avstämning av myndigheten på första rekvisitionen på utbildningsomgången då antalet tomma platser som bidraget kan betalas ut för beräknas. Utbetalning sker månadsvis. Utbetalningsbesked visas på utbetalningar från och med den 4 mars 2020.

Läs mer i guiden Anmälan om riktat startbidrag

 

Genomförandebidrag

För detta statsbidrag krävs ett yrkande i meddelanderutan vid lämnad rekvisition för utbildningsomgången. Vid yrkande beräknar myndigheten bidragets storlek som betalas ut månadsvis. Utbetalningsbesked visas för utbetalningar från och med den 4 mars 2020. Eventuellt tillkommande studerande påverkar genomförandebidragets storlek som därmed kan justeras då statsbidrag istället erhålls för en studerande.

 

Schablonnivåer i kronor

Mer information om gällande schablonnivåer finns på myndighetens webbplats: Ekonomi - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)