?

Ekonomi - Yrkeshögskoleutbildning

Här kan du läsa mer om rekvisition, utbetalning och schablonnivåer för olika former av yrkeshögskoleutbildningar.

Rekvisition och utbetalning 

Hanteringen avseende rekvisition och utbetalning skiljer sig åt mellan de olika bidragsformerna inom YH, både för dig som anordnare och för oss på myndigheten. För en del utbildningsformer sker hantering digitalt för andra sker det genom rekvisitionsblankett som skickas in. Anledningen till det är att vi ligger i olika fas avseende systemstöd och digitalisering.

Utbetalningsbesked visas under utbetalningsinformation på Mina sidor, dock inte för alla utbildningsformer. Utbetalningsdag 25:e i månaden. Inkomna rekvisitioner t o m 15:e i månaden garanteras blir utbetalda innevarande månad.

För att få en överskådlig bild av vad som gäller görs nedan en kort sammanfattning. För utförligare anvisningar hänvisas till handböcker.

Yrkeshögskoleutbildning

Rekvireringen hanteras digitalt på Mina sidor genom att gå in på rätt utbildningsomgång. Rekvisition kan skickas in digitalt när studerandelistan är fastställd. Vid eventuellt tillkommande studerande mellan två rekvisitionsperioder mejlas myndigheten, se utförligare info i handboken. Utbetalningsbesked visas då slutförd rekvisitionen gått iväg för utbetalning.

Läs mer i Handbok för administration av en yrkeshögskoleutbildning

Korta utbildningar i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket)

Rekvirering hanteras digitalt på Mina sidor genom att gå in på rätt utbildningsomgång. För denna utbildningsform skapar ni omgångarna själva. Här sker rekvirering genom att studerandelistan fastställs och startsignal skickas in. Sista rekvisitionsdatum för innevarande års starter är 15 december.

Utbetalningsbesked visas inte. Utbetalningens storlek kan ni själva räkna ut, se information i guiden nedan.

Läs mer i guiden Korta utbildningar i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket)

YH-flex

Rekvirering hanteras manuellt, blankett återfinns på Mina sidor under Hjälp & information > Blanketter. Rekvisition sker efter genomförd validering och inför fortsatt komplettering. Utbetalningsbesked visas inte.

Läs mer i Handbok för YH-flex

Behörighetsgivande förutbildning (BFU)

Rekvirering hanteras delvis digitalt på Mina sidor genom att gå in på rätt utbildningsomgång. Här sker rekvirering genom att studerandelistan först fastställs (digitalt). Därefter genereras en rekvisitionsblankett som måste signeras och skickas in via posten till MYH.

Rekvirering sker efter slutförd BFU och senast två månader efter start av ordinarie YH-utbildning. Utbetalningsbesked visas.

Kurs på tom plats

Rekvirering hanteras manuellt, Excelmall Yrkeshögskoleutbildning – kurs på tom plats mall finns under Hjälp & information > Mallar. 

Rekvisition sker efter slutförd kurs och efter att ni har rekvirerat för den perioden på ordinarie YH-utbildning. Rekvisitionsblanketten signeras och skickas in per post till MYH. Utbetalningsbesked visas.

Startbidrag

Ingen rekvisition görs, finns beslut om startbidrag görs avstämning av myndigheten då första rekvisitionen på YH-utbildningen är genomförd och utbetald. Utbetalningsbesked visas.
Utbetalning sker retroaktivt kommande månad.

Genomförandebidrag

För detta statsbidrag, krävs ett yrkande i meddelanderutan vid lämnad rekvisition av ordinarie YH-utbildning. Löpande förändring under pågående omgång som leder till behov av ytterligare statsbidrag får yrkas för i meddelanderutan vid kommande rekvisitionstillfälle.

Särskilt pedagogiskt stöd/Svenska med yrkesinriktning

Rekvirering sker genom att ni fakturerar myndigheten. Fakturering kan ske löpande efter att ni haft era kostnader. Notera att fakturering måste ske innan sista rekvisitionsdatum för att statsbidraget ska betalas ut. Sista rekvisitionsdatum framgår av beslutet. Ange beslutets diarienummer och samt utbildningsomgång (utbildningsnummer-beslutsår-omgångsnummer) på fakturan. Ange även vilka stödinsatser, dess omfattning samt vilken tidsperiod kostnaderna avser.

Utbetalningsbesked visas inte.

Schablonnivåer i kronor

Yrkeshögskoleutbildningar

Gällande schablonnivåer är:

A: 56 000

A1: 61 600

B: 61 600

B1: 67 800

C: 67 200

C1: 73 900

D: 72 800

D1: 80 100

E: 78 400

E1: 86 200

Nivåerna med 1 efter sig innebär ett extra procentuellt tillägg på 10 % för att ansökan avser en utbildning med max 20 studerandeplatser.

Förutom ovanstående schabloner finns också möjlighet att ansöka om över- eller under schablon. Mer om de olika nivåerna och dess tillägg finns att läsa i guiden Frågor till ansökan om yrkeshögskoleutbildning.

Korta utbildningar i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket)

Gällande schablonnivåer är:

Utbildningsområde Schablon per årsplats
Data/IT 72 600
Ekonomi, administration och försäljning 65 300
Friskvård och kroppsvård 77 600
Hotell, restaurang och turism 67 400
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 69 600
Journalistik och information 69 200
Juridik 62 800
Kultur, media och design 87 600
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske 114 400
Pedagogik och undervisning 74 000
Samhällsbyggnad och byggteknik 73 100
Säkerhetstjänster 65 500
Teknik och tillverkning 89 200
Transporttjänster 83 500

För dessa utbildningar är det fasta schablonnivåer för respektive utbildningsområde. Dessa nivåer kommer utvärderas under 2021 då denna form av utbildningar är ny och nivåerna har beslutats utifrån vissa antaganden som gjordes i samband med införandet.

Behörighetsgivande förutbildning (BFU)

Gällande schablonnivå är:
1 595 kr per vecka för respektive individ som påbörjat BFU