?

Information till utbildningsanordnare med beviljad yrkeshögskoleutbildning

I denna guide finns viktig information för dig som har fått en beviljad yrkeshögskoleutbildning.

Börja med att sätta er in i den lag och förordning som styr yrkeshögskolan och de föreskrifter som gäller utbildningsformen, ni hittar dem på myh.se under rubriken Lagar, regler, tillsyn. På myh.se finns även ytterligare informationsmaterial som rör utbildningsformen.

Viktigt att spara personuppgifter på samtliga sökande

År 2018 blev SCB ansvarig för officiell statistik för yrkeshögskolan (YH). I det ansvaret ingår bland annat undersökningen om sökande till yrkeshögskolan. Som anordnare behöver du spara personnummer på samtliga sökande för att kunna besvara statistiken. SCB planerar även att genomföra undersökningar för intäkter och kostnader samt undervisande personal, för vilka du som anordnare till SCB kan behöva lämna uppgifter per utbildningsomgång med start hösten 2023 avseende 2022. SCB återkommer med mer information under 2021.

 

Innehållsförteckning

Webben – myh.se och Mina sidor

Era utbildningar på yrkeshogskolan.se

Marknadsföring och information

Administrera utbildningar på Mina sidor

Ledningsgruppen

Tillsyn

Kvalitetsgranskning

Pedagogiskt stöd och tillgänglighet

Försäkring

 

Webben – myh.se och Mina sidor

Webbplatsen myh.se och Mina sidor är viktiga informationskällor för er som utbildningsanordnare. Här publiceras aktuell information om det som rör yrkeshögskolan och Myndigheten för yrkeshögskolan. Därför är det viktigt att ni besöker webbplatserna regelbundet, ett tips är att prenumerera på våra nyheter på myh.se.

Till toppen

 

Era utbildningar på yrkeshogskolan.se

På yrkeshogskolan.se finns information om alla yrkeshögskoleutbildningar. Tänk på att det är ni som utbildningsanordnare som ansvarar för att informationen i sökmotorn på yrkeshogskolan.se är korrekt och uppdaterad, vilket ni gör via Mina sidor under rubriken Utbildningar.

Det är viktigt att ni också går in direkt på yrkeshogskolan.se och ser över presentationssidan för er utbildning. Tänk på att kontrollera både de uppgifter som överförs automatiskt från er ansökan och utbildningsplan, och de som ni själva lägger in.

Utnyttja gärna möjligheten att presentera er utbildning med både text och film. Och missa inte att flagga upp om ni har lediga platser så ökar era möjligheter att fylla dem.

Informationen om grundläggande behörighet och eventuella särskilda förkunskaper förs över från utbildningsplanen. 

Mer information om vilken information som ska läggas in och hur ni gör finns på myh.se/info-yrkeshogskolan-se.

Till toppen

 

Marknadsföring och information

Myndigheten har i uppdrag att bidra till att yrkeshögskolans utbildningar ska vara kända på arbetsmarknaden och bland allmänheten. Det ansvaret delar myndigheten med er som utbildningsanordnare. Tillsammans har vi allt att vinna på att positionera yrkeshögskolan på utbildningskartan. 

I all marknadsföring av era utbildningar inom yrkeshögskolan ska yrkeshögskolans logotyp användas. Mer information om marknadsföring av yrkeshögskoleutbildningar, samt logotyp och riktlinjer för hur den får användas återfinns under rubriken marknadsföring på Mina sidor under rubriken Utbildningar.

Till toppen

 

Administrera utbildningar på Mina sidor

På Mina sidor administrerar ni era yrkeshögskoleutbildningar och för att kunna göra det behöver ni ha rätt användarroll på Mina sidor. Den roll ni behöver är ”Hantera utbildning”. Notera att om en användare ska hantera studerande behövs även ”Hantera studiedokumentation” markeras samt aktuella utbildningsomgångar läggas till på användaren. I er organisation finns en eller flera personer som har behörighet att registrera nya användare och att tilldela roller. Detta kan man göra som ”Fullmaktshavare” eller ”Administratör”.

På Mina sidor ska ni till exempel ange kontaktuppgifter, lägga in utbildningsbeskrivning, skicka startsignal, rekvirera statsbidrag, ansöka om ändring i utbildningsplanen och lämna resultatuppföljning.

Mer information hittar ni i Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning här på Mina sidor och i föreskriften om studiedokumentation som finns på myh.se.


Tänk på att fylla i det här innan utbildningen startar:
- Webbadress till utbildningen
- Beskrivning med saklig information om utbildningen riktad till blivande studerande
- Sista ansökningsdatum för studerande
- Ange exakt startdatum för de studerande inom beviljad månad
- Ledningsgrupp
- Utbildningsledare
- Plus- och bankgiro

Tänk på att skicka in det här när utbildningen har startat:
- Startsignal
- Uppgifter om de studerande som har påbörjat utbildningen. Det är viktigt att uppdatera studerandelistan regelbundet.
- Rekvisition, tre veckor efter startdatum och därefter var sjätte månad.
- Betyg och studieavbrott/uppehåll ska rapporteras löpande


Tänk på att skicka in det här när utbildningen avslutats:
- Slutsignal
- Kopior av undertecknade examens- och utbildningsbevis
- Resultatuppföljning. Sex månader efter att en utbildning avslutats ska ni följa upp hur de examinerade studerande lyckats i sin yrkeskarriär. Ni ska redovisa uppgifter om deras huvudsakliga sysselsättning och om de har arbete inom det område som utbildningen var riktad mot.

Till toppen

 

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen har en mycket viktig roll i en yrkeshögskoleutbildning. Redan innan utbildningens första omgång startar ska ledningsgruppen ha fattat beslut om den slutliga antagningen. Under utbildningens gång ska ledningsgruppen följa upp att det som finns beskrivet i utbildningsplanen genomförs och att förutsättningar ges för de studerande att nå de uppsatta målen. Därför ska ledningsgruppen ha tillgång till utvärderingsresultat och annan uppföljning av utbildningen. Ledningsgruppen fastställer kursplanerna och fattar beslut om utfärdande av examen och eventuellt tillgodoräknande av tidigare förvärvad kunskap. Ledningsgruppen ska även svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs.

Till toppen

 

Tillsyn

Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsynsansvar för samtliga pågående utbildningar inom yrkeshögskolan. Tillsynen kan ske både planerat eller på förekommen anledning. Ni hittar mer information om hur myndigheten arbetar med tillsyn på myh.se. Ni är välkomna att kontakta myndigheten för råd och vägledning om de regler som styr yrkeshögskolan.

Att tänka på:
- Se till att utbildningens genomförande motsvarar det som anges i utbildningsplanen. Ansök om ändringar av utbildningsplanen om det behövs.
- Behörighetsprövningen och urvalet bland sökande ska ske enligt kraven i förordningen om yrkeshögskolan och det ni har uppgett i utbildningsplanen. Arbetet ska dokumenteras. Dokumentationen ska omfatta samtliga sökande och det ska gå att följa en enskild sökande genom hela tillträdesprocessen.
- Ledningsgruppen ska fatta beslut om antagning av sökande. Beslutet får inte delegeras.
- Var noga med att protokollföra ledningsgruppens arbete. Även beslut som fattas på annat sätt än vid
fysiska möten, till exempel per e-post, ska protokollföras.
- Se till att uppgifterna om ledningsgruppen på Mina sidor alltid hålls aktuella.
- Följ upp och utvärdera utbildningen kontinuerligt med hjälp av studerande, lärare, LIA-handledare och ledningsgruppen.
- Planera för lärande i arbete (LIA) i god tid. LIA-platserna ska vara kvalitetssäkrade och arbetsplatsförlagda. Informera och involvera de studerande tidigt i processen.
- Kursplanerna ska utformas enligt kraven i förordningen om yrkeshögskolan och föreskriften om kursplaner i yrkeshögskolan. Anvisningar för hur man skriver kursplaner och exempel på kursplan finns på myh.se.
- Säkerställ att tiden för den lärar- eller handledarledda verksamheten motsvarar det som anges i utbildningsplanen.

Till toppen

 

Kvalitetsgranskning

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att granska kvaliteten i de utbildningar vi ansvarar för. Syftet är framförallt att säkerställa att utbildningar inom yrkeshögskolan bedrivs med hög kvalitet samt att ytterligare förbättra kvaliteten i enskilda utbildningar utifrån de mål som uttrycks i regelverket. Fyra områden granskas: ledningsgruppen, lärande, LIA och kvalitetsarbete.

Ledningsgruppen ska vara engagerad och bidra till utbildningens syfte. Undervisande personal ska ha både ämneskunskap och pedagogisk förmåga. LIA ska vara en integrerad del i utbildningen och anordnaren ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete i syfte att förbättra utbildningen.

Granskade utbildningar graderas på en fyrgradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet, inte tillräckligt hög kvalitet samt bristande kvalitet.

Tänk bland annat på följande:
- Utvärdera kontinuerligt mot de uppsatta mål som finns för utbildning och kurser.
- Återkoppla resultaten till de studerande.
- Redovisa utvärderingsresultat och genomförda studieprestationer till ledningsgruppen för analys och diskutera hantering av eventuella åtgärdsförslag.

Till toppen

 

Pedagogiskt stöd och tillgänglighet

Ni som är utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan har en skyldighet att se till att studerande som behöver särskilt pedagogiskt stöd under utbildningen får det. Det innebär att ni måste kartlägga behovet och sedan erbjuda det stöd som behövs. Ni är också skyldiga att se till att era lokaler är tillgängliga så att alla kan delta i undervisningen.

Till toppen

Försäkring

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar, genom 6 kap. 1§ i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan, för att alla personer som är antagna och genomgår en yrkeshögskoleutbildning är försäkrade. Försäkringsskyddet omfattar en personskadeförsäkring samt en ansvarsförsäkring i samband med utbildningsmomentet LIA i Sverige. Utöver det ansvar som regleras i förordningen har myndigheten också tecknat en försäkring som gäller vid studier eller LIA utomlands.

Till toppen