?

Ny ansökan om kurser och kurspaket i yrkeshögskolan

2020-11-18 kl 08:55
Yrkeshögskoleutbildning
2020-11-18 kl 08:55

Myndigheten för yrkeshögskolan planerar för att nästa år öppna för en möjlighet att ansöka om att bedriva korta yrkeshögskoleutbildningar (kurser och kurspaket).

Ansökan beräknas vara öppen från början av februari 2021 till mitten av mars 2021. Beslut beräknas meddelas i början av juni 2021. Nu blir det möjligt även för utbildningsanordnare som inte tidigare har bedrivit yrkeshögskoleutbildning att ansöka.

I samband med ansökan kommer det att ske en prövning av om den korta utbildningen kan ingå i yrkeshögskolan. Det sker också en prövning av anordnarkompetens. Ansökan ska också innehålla avsiktsförklaringar från det arbetsliv som står bakom ansökan. Därefter görs en prövning och prioritering av statsbidraget.

Andra nyheter är att ansökan denna gång sker via webbansökan i Mina sidor.  Frågeställningarna i ansökan är i allt väsentligt desamma som vid det förra ansökningstillfället. Avsiktsförklaringarna för korta YH-utbildningar är något mindre omfattande än de som är kopplade till längre YH-utbildningar som innehåller LIA och där arbetslivet också ska ange ett kommande rekryteringsbehov.


Präglas av flexibilitet
Syftet med kurser och kurspaket är att stärka möjligheten till kompetensutveckling och omställning samt bidra till att yrkeshögskolan blir ett tydligt verktyg i det livslånga lärandet. Utbildningarna är till för den som behöver förnya sin kompetens för att behålla jobbet, gå vidare till nya mer avancerade arbetsuppgifter eller byta bana i arbetslivet. Utbildningarna ska präglas av flexibilitet avseende studietakt och studieform och kunna genomföras parallellt med ett arbete.

Utbildningarna ska bestå av en eller flera kurser och omfatta 5–95 yrkeshögskolepoäng (5 yrkeshögskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier)

Besluten i denna ansökan kommer att omfatta perioden från beslutsdatum 2021 till och med 30 juni 2023. Platserna fördelas med start under 2021 respektive 2022.

Det är ännu för tidigt att ange hur stora volymer av utbildningsplatser som kan bli aktuella att bevilja. Myndighetens ambition är att bevilja cirka 125 miljoner kronor årligen för kurser och kurspaket i yrkeshögskolan. Det är dock viktigt att påpeka att MYH redan vid det första ansökningstillfället våren 2020 fördelade utbildningsplatser för drygt 70 miljoner för 2021. Riksdagen fattar slutgiltigt beslut om satsningar på yrkeshögskolan i budgetpropositionen den 15 december 2020.

Prioriterade områden

När det gäller prioriterade områden så är det fortfarande aktuellt att stärka möjligheten för individer att rusta för den omställning på arbetsmarknaden som en ökad digitalisering och automatisering innebär. Även områdena energieffektivisering och klimatomställning kommer fortsatt att prioriteras. Ytterligare prioriteringar inom olika sektorer som är aktuella är:

- Vård och omsorg (välfärdsteknik och e-hälsa, vårdhygien, palliativ vård, samtalsmetodik, våld i nära relationer, lagstiftning, funktionsnedsättning, ledarskap och handledning) 

- Hotell, restaurang, kultur, event, resor och turism (hållbarhet, hantverk, klimat, ledarskap, ekonomi/intäktsoptimering, mötesteknik, marknadsföring, covid-/smittsäkerhet och datorsystem) 

- Lantbruk och livsmedelsförsörjning (ekosystem, gröna miljöer, ledarskap, inklusive växtodling och djurhållning hållbar livsmedelsproduktion och produktutveckling) 

- Ekonomi (e-handel, digital marknadsföring, försäljning och kommunikation, affärsutveckling, upphandling, hållbarhet och ledarskap) 

- Industri (fortsatt automatisering och robotisering av verksamheten med dataanalys, maskininlärning, mjukvaruutveckling, systemförståelse/systemdesign, artificiell intelligens, elektronik, inbyggda system, cybersäkerhet, smart underhåll, 3D-tillverkning och additiv tillverkning samt cirkulär produktion, materialutveckling, återvinning och återbruk) 

- Fordonsindustrin (elektrifiering) 

- Energi (elnätens om- och utbyggnad för en ökad elnätskapacitet och anpassning till produktion av elkraft från olika och väderberoende energikällor samt vindkraftteknik och solenergiteknik)

- Samhällsbyggnad (Building Information Modelling (BIM), kalkylering, ledarskap, infrastrukturella satsningar och fastighetsautomation)

- Järnväg och spårtrafik (ban-, signal- och kontaktledningsteknik samt fordonsunderhåll)

- Transporttjänster (hållbar logistik) 

För att kunna delta i ansökningsförfarandet och få åtkomst till webbansökan, behöver du ha ett användarkonto på Mina sidor. Om din organisation inte redan har ett, så går det att ansöka om ett användarkonto redan nu, se länk nedan.

För ytterligare information, kontakta projektledare Margareta Landh, e-post margareta.landh@myh.se, tfn 010-209 01 54.

Länkar

-        Frågor till avsiktsförklaringen och anvisningar till tidigare ansökan 2020 hittar du i guiden ”Korta utbildningar i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket)” på Mina sidor. Läs mer i guiden.

-        Det statsbidrag som Myndigheten för yrkeshögskolan betalar ut för beviljad kort utbildning hittar du på myh.se

-        Demoversion som visar hur ansökan för de längre YH-utbildningarna är uppbyggd hittar du på myh.se

-        Ansök om organisationskonto på Mina sidor