?

YH-utbildningar upp till 99 poäng (korta utbildningar/kurser och kurspaket)

Utbildningar upp till 99 poäng, eller korta utbildningar, i yrkeshögskolan kan bestå av en kurs eller sammanhållna kurspaket. Avsikten med utbildningsformen är att öka möjligheten att svara mot behov av fördjupad, breddad eller förnyad kompetens i arbetslivet och detta på ett mer flexibelt sätt än tidigare.

Innehållsförteckning

Ansökan

Regler och förutsättningar

Utbetalning av statsbidrag

Skillnader i administration

Inställda starter

Person/er med yrkeserfarenhet som krävs enligt regelverket

Handbok för administration av en YH-utbildning upp till 99 poäng

Vanliga frågor till ansökan

Frågor och svar om YH-utbildningar upp till 99 poäng

 

Ansökan 

Ansökan är stängd. Mer information och prioriteringar för 2022 finns på myh.se.

Till toppen

Regler och förutsättningar

Läs mer om regler och förutsättningar för utbildningar upp till 99 poäng på myh.se

Till toppen

 

Utbetalning av statsbidrag

Statsbidraget utbetalas runt den 25:e varje månad och grundar sig på uppgifterna i inskickad startsignal. Om startsignalen inkommer efter den 15:e i månaden, betalas bidraget ut retroaktivt i samband med nästa månadsutbetalning. Antal månader för utbetalning beräknas utifrån genomförandetiden i antal YH-poäng och omvandlas till jämna belopp per månad. Sista månadens utbetalning sker efter rapporterade uppgifter om studiedokumentation när slutsignal har skickats in.

Sista datum för startsignal och rekvisition

Observera att sista dag för att lämna startsignal och rekvisition är den 15 december innevarande år, vilket innebär att sista dag för att rekvirera statsbidrag är den 15 december 2021 för startår 2021 och 15 december 2022 för startår 2022.

Inga utbetalningsbesked

När det gäller utbetalningarna för korta utbildningar i yrkeshögskolan kan tyvärr inga utbetalningsbesked lämnas i nuläget. Du kan själv beräkna vad den totala utbetalningen blir för de antal studerande ni skickat startsignal för:

- Ta beviljad schablon per årsplats x totalt antal beviljade årsplatser med start för året.

- Den summan divideras med totalt antal beviljade studerandeplatser för start samma år.

- Nu får du fram totalt statsbidrag per studerande och kan utifrån hur många som startat få fram summan för statsbidraget som kommer att betalas ut.

Schablonnivåer

Utbildningsområde

Schablon per årsplats

Data/IT

72 600

Ekonomi, administration och försäljning

65 300

Friskvård och kroppsvård

77 600

Hotell, restaurang och turism

67 400

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete

69 600

Journalistik och information

69 200

Juridik

62 800

Kultur, media och design

87 600

Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske

114 400

Pedagogik och undervisning

74 000

Samhällsbyggnad och byggteknik

73 100

Säkerhetstjänster

65 500

Teknik och tillverkning

89 200

Transporttjänster

83 500

 

Till toppen

 

Skillnader i administration

Administrationen av de kortare utbildningarna upp till 99 poäng ser annorlunda ut än för andra yrkeshögskoleutbildningar. Vissa delar hanteras via tjänsterna här på Mina sidor medan andra kräver att du skickar in en blankett. I Handbok för administration av en YH-utbildning upp till 99 poäng nedan finns information om hur du administrerar utbildningen, vilka ändringar du kan ansöka om att göra och vilka blanketter du ska använda. 

Till toppen

 

Inställd utbildning

Det finns möjlighet att starta en eller flera omgångar under det år som utbildningen har beviljats platser med start. 

Om du inte kommer att starta någon omgång under aktuellt startår och därmed ställer in din utbildning för det startåret vill myndigheten få besked om det. Meddela oss genom att skicka e-post till ekonomifunktionen@myh.se och ange utbildningsnummer, YH-poäng och beviljat antal platser för utbildningen ni ställer in. Ange “Inställd kort utbildning” i ämnesraden.

Observera att det inte är möjligt att ansöka om att flytta platser med start från ett år till ett annat. Platser som inte nyttjas under startåret är förbrukade.

Till toppen

 

Person/er med yrkeserfarenhet som krävs enligt regelverket

Läs mer om person/er med yrkeserfarenhet som krävs enligt regelverket under Vanliga frågor nedan.

Till toppen

 

Handbok för administration av en YH-utbildning upp till 99 poäng

OBS - rutinen för att redigera utbildningsplan skiljer sig mellan utbildningar beviljade 2020 och 2021.

I den här handboken får du hjälp med hur du ska sköta de vanligaste administrativa uppgifterna. Kom ihåg att skicka in efterfrågade uppgifter inom den tid myndigheten anger.

Innehållsförteckning för handboken

Välj rätt utbildningsomgång

Gör saker i rätt ordning:

      1. Inför start av utbildningens omgång

      2. När utbildningens omgång startar

      3. När utbildningens omgång pågår

      4. Efter utbildningsomgångens avslut

Ändringar

Övrigt

 

Välj rätt utbildningsomgång

När du hanterar en utbildning på Mina sidor jobbar du med en utbildningsomgång. För korta yrkeshögskoleutbildningar är det du själv som skapar utbildningsomgångarna på Mina sidor. När du har skapat och valt utbildningsomgång ser du de funktioner som du har behörighet till. Var observant på sista datum för att skicka in startsignalen för omgången.


Har du ett utbildningsnummer med två beslutsår måste du vara noga med på vilket beslutsår du skapar en omgång och lägger till studerande för att få utbetalts statsbidrag.

Exempel: ska du starta med 25 studerande och du har 15 beviljade platser kvar på beslutsår 2020 så lägger du in 15 studerande där och för resterande 10 får du skapa en omgång på beslutsår 2021. Systemet kan inte i nuläget se dessa platser som en total. Registrerar du alla de 25 studerande på beslutsår 2020 blir 10 st på sk överintag och inget statsbidrag betalas ut för dessa.

Gör rätt sak i rätt ordning

En kort utbildnings livscykel skiljer sig något från de längre YH-utbildningarna. De korta yrkeshögskoleutbildningarna är mer flexibla i sin hantering och du som anordnare skapar och startar själv dina omgångar när du vill under det beviljade startåret. Du kan starta hur många omgångar du vill för de platser som är beviljade för startåret. Studieform och studietakt anges på respektive omgång och gäller för samtliga studerande registrerade på den omgången. Detta kan dock variera för respektive omgång,
Nedan följer en kort beskrivning över hur och i vilken ordning du administrerar utbildningar upp till 99 poäng.

 

1. Inför start av utbildningens omgång

Rätt roll på Mina sidor

För att kunna administrera en utbildning, behöver du ha rätt roll. I ditt fall gäller Hantera beviljad utbildning YH. För dig som ska hantera studerande och betyg finns under denna roll behörigheten Hantera studerandeinformation, där du även väljer de utbildningsomgångar du ska hantera. Detta val måste göras för alla omgångar som skapas för den korta utbildningen. De i din organisation som har rollen Fullmaktshavare eller Administratör på Mina sidor har behörighet att tilldela rollerna.

Läs mer om användare och roller här.

 

Fyll i uppgifter på Mina sidor

En del av uppgifterna på Mina sidor finns redan registrerade, andra behöver du lägga till själv. Titta igenom de uppgifter som finns om din utbildning och fyll i det som saknas.

- Beslutsår: Obligatoriska uppgifter att registrera på utbildningen är ledningsgrupp, kontaktpersoner och utbildningsledare.

- Ledningsgrupp: Ledningsgruppen som du registrerar kommer att gälla för beslutsårets alla omgångar. Om ingen studeranderepresentant är utsedd kan du skriva "vakant".

- Kontaktpersoner: Registrera kontaktpersoner för att kunna välja en utbildningsledare. Listan med kontaktpersoner gäller för alla utbildningar.

- Utbildningsledare för utbildningen: För varje utbildning ska det finnas en utbildningsledare. Det är den person som myndigheten kan kontakta vid frågor som rör utbildningen.

- Marknadsföringsinformation: De korta utbildningarna upp till 99 poäng ligger på en separat sida på yrkeshogskolan.se, men länken som utbildningen leder till administreras under Marknadsföring  här på Mina sidor på samma sätt som en längre utbildning. Det kan dröja upp till cirka 15 minuter innan länken uppdateras på yrkeshogskolan.se. Om ingen direktlänk läggs in i Mina sidor kommer systemet att generera den adress som angavs vid ansökningstillfället.

 

Skapa eller välj en utbildningsomgång

När du hanterar en utbildning på Mina Sidor jobbar du med en utbildningsomgång. För korta utbildningar är det du själv som skapar utbildningsomgångarna på Mina sidor. Det gör du överst på sidan för din utbildning. Här väljer du också vilken av utbildningens omgångar som du ska hantera.

När du skapar en ny utbildningsomgång anger du studieform, studietakt och omgångens start- och slutdatum. Du kan skapa hur många omgångar du vill och har behov av. Uppgifterna kan ändras i samband med att du skickar in startsignal som underlag för utbetalning av statsbidrag (rekvisition).

Observera: För att kunna hantera studerande för omgången du har skapat måste den läggas till i din behörighet. De i din organisation som har rollen Fullmaktshavare eller Administratör på Mina sidor har behörighet att tilldela omgångarna.

 

2. När utbildningens omgång startar

Registrera studerande

I samband med att en utbildningsomgång startar ska du registrera uppgifter om de studerande. Du måste fastställa studerandelistan för att kunna skicka startsignal som underlag för utbetalning av statsbidrag (rekvisition).

Under utbildningstiden ska du löpande registrera uppgifter om studieavbrott, studieuppehåll och eventuellt tillkommande studerande.

Observera att ingen av dessa registreringar påverkar utbetalningen.

Utbetalning för eventuellt fler studerande, om platser återstår, sker genom att skapa en ny omgång och där registrera studerande.

 

Skicka startsignal som underlag för utbetalning av statsbidrag (rekvisition)

När utbildningsomgången har startat ska du skicka en startsignal. Startsignalen innehåller uppgifter om antagna studerande som påbörjat och bedriver studier och är det underlag som ligger till grund för utbetalning av statsbidrag (rekvisition). Startsignalen kan skickas in från och med samma dag som omgången startar. Tänk på att ledningsgruppen måste vara registrerad och studerandelistan fastställd innan du kan skicka en startsignal. Avhopp eller tillkommande studerande efter startsignalen påverkar inte utbetalningen.

I startsignalen ska du ange antal inkomna ansökningar (kvinnor respektive män). Du kan också uppdatera uppgifterna om vilken studieform och -takt som gäller för utbildningsomgången samt omgångens start- och slutdatum.

Observera att utbildningens samtliga utbildningsomgångar ska vara genomförda inom beslutets giltighetstid.

 

Spara uppgifter om sökande

Spara personnummer på samtliga sökande. Uppgift om vilka personer som sökt utbildningsomgången och om de var behöriga till utbildningen eller inte, ska lämnas till Statistiska centralbyrån (SCB). Ni kommer att bli kontaktade av SCB när insamlingen närmar sig. För mer information se www.scb.se/yhsokande.

 

3. När utbildningens omgång pågår

Rapportera betyg

Rapportera de studerandes betyg så snart som möjligt efter att en kurs avslutats. För att kunna göra detta måste studerandelistan vara fastställd. I betygsrapporteringen anger du kursens start- och slutdatum, betygsdatum och de studerandes betyg. Om en studerande har tillgodoräknat sig hela kursen går det att ange i rapporteringen.

Fastställ uppgifterna senast fyra veckor efter att betyget är satt. Efter fastställande går det inte längre att ta bort eller sänka ett betyg. Upptäcker du att en studerande har fått fel betyg går det bra att kontakta myndigheten och begära ändring av uppgifterna.

 

Utbildningsbevis

Du kan skriva ut färdiga utbildningsbevis med ifyllda studieresultat via de uppgifter som finns fastställda om de studerande. Vill du istället fylla i uppgifterna för hand, hittar du mallen under Hjälp & information > Mallar.

Kopior av de undertecknade utbildningsbevis som du lämnar till de studerande ska du ladda upp och fastställa.

Senast fyra veckor efter de studerande fått sina utbildningsbevis ska du kontrollera att alla uppgifter kring studerande, betyg, studieavbrott och studieuppehåll är inrapporterade och fastställda.

 

4. När utbildningens omgång avslutas

Skicka slutsignal (slutrekvisition)

Slutsignalen visar myndigheten att en utbildningsomgång har avslutats. Innan slutsignal skickas in ska du ha rapporterat och fastställt uppgifter om studiedokumentation (betyg och utbildningsbevis). Observera att slutsignalen ska vara inskickad innan beslutets sista giltighetsdatum.

Kontrollera en extra gång att alla uppgifter stämmer. Kom ihåg att skicka in slutsignalen även om det finns studerande som inte är klara än, men som planerar att komplettera kurser senare. Du ska också skicka slutsignalen om du ansökt om och fått beviljat att utbildningen ska få ingå i yrkeshögskolan under en förlängd period. Slutsignalen utgör slutrekvisition och medför utbetalning av den sista månadens statsbidrag för utbildningsomgången.

 

Ändringar

Ibland kommer du behöva ansöka om ändringar av olika slag. Det kan du göra genom olika blanketter som skickas in till myndigheten.

Här hittar du all information om vilka ändringar som är aktuella för utbildningar upp till 99 poäng. Blanketter du behöver hittar du under Hjälp & information > Blanketter och mallar under Hjälp & information > Mallar. De blanketter och mallar som du ska använda är märkta med YH upp till 99 poäng i börjat av namnet.

Ändringar i utbildningsplanen – Rutin för utbildningar beviljade under 2020

Om du behöver göra ändringar i utbildningsplanen ska du skicka in en ansökan till myndigheten. Innehållet i utbildningen får förändras under förutsättning att utbildningens övergripande mål kvarstår.

Ansökan gör du genom att skicka in en ansökningsblankett, förslag till ny utbildningsplan och ledningsgruppsprotokoll där det framgår att gruppen varit beslutsmässig och tillstyrker ansökan till registrator@myh.se. Ange ”Ansökan om ändrad utbildningsplan för kort YH” i ämnesraden.

Blankett för ansökan hittar du under Hjälp & information > Blanketter och mall för ny utbildningsplan hittar du under Hjälp & information > Mallar. Tänk på att förslaget till den nya utbildningsplanen ska skickas in i Word-format och att färgmarkera de ändringar som du ansöker om.

Ändring i utbildningsplanen – Rutin för utbildningar beviljade under 2021

Ansök om ändringar via Mina sidor

- Utbildningsplan: ansökan om att ändra utbildningsplanen görs under sektionen Utbildning och utbildningsinformation. Där kan du se den godkända utbildningsplanen och ansöka om det du vill ändra. 

 

Ansök om ändringar med blankett

Ansökningar om ändringar utöver ändring i utbildningsplan ska du göra på en blankett som skickas in till myndigheten. Det kan röra sig om exempelvis ändring av utbildningens namn. Du hittar alla blanketter du behöver under sektionen Blanketter och mallar på sidan för din utbildning eller på sidan Hjälp & information.

 

Övrigt

Statsbidrag för särskilt pedagogiskt stöd

Som utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan har ni en skyldighet att se till att studerande som behöver särskilt pedagogiskt stöd under utbildningen får det. Ni är också skyldig att vidta skäliga åtgärder för att se till att era lokaler är tillgängliga så att alla studerande kan delta i undervisningen. På myh.se finns mer information om pedagogiskt stöd och tillgänglighet, här hittar ni också olika stödmaterial för arbetet med särskilt pedagogiskt stöd samt faktablad till studerande.

Ansökningsblanketter och anvisningar för hur ni ansöker om statsbidrag för särskilt pedagogiskt stöd finns under Hjälp & information > Blanketter. Ansökan om särskilt pedagogiskt stöd skickas in till myndigheten med reguljär post då ansökan i dagsläget inte kan administreras via Mina sidor för korta utbildningar.

Ansökan skickas till följande adress:

Myndigheten för yrkeshögskolan
Box 145
721 05 VÄSTERÅS

 

Statsbidrag för svenska med yrkesinriktning

Det är möjligt att ansöka om statsbidrag för svenska med yrkesinriktning. Blanketterna för ansökan hittar du under Hjälp & information > Blanketter.

 

Uppdragsutbildning

Du kan anmäla uppdragsutbildning . Blankett för ansökan hittar du under Hjälp & information > Blanketter.

 

Ansök om att ingå ytterligare begränsad tid

Under rubriken Beslutsår hittar du information om hur länge utbildningen ingår i yrkeshögskolan. Under denna tid är det möjligt att sätta betyg och utfärda utbildningsbevis. Vill du ge studerande möjlighet att komplettera sina studier kan du ansöka om att utbildningen ska ingå ytterligare begränsad tid. Blanketten hittar du under Hjälp & information > Blanketter.

Till toppen

 

Vanliga frågor till ansökan

Innehållsförteckning

Skapa ny ansökan

Utbildningens namn

Särskilda förkunskaper och behörighet

Urvalsgrunder

Kurser

Lärar- eller handledarledd verksamhet

Kvalitetssäkring

 

Skapa ny ansökan

Varför ser ansökan annorlunda ut om man väljer olika ingångar när man skapar ansökan, det vill säga om man väljer ”Skapa en ansökan som bygger en föregående utbildning”, ”Skapa en ny ansökan med förifylld information från tidigare utbildning” eller ”Skapa en ny ansökan”?

Svar: Om man väljer ”Skapa en ansökan som bygger en föregående utbildning” så hämtas svar som fylldes i för föregående utbildning samt en fråga om eventuella förändringar av utbildningen tillkommer.

 

Hur skriver man ut ansökansrapport och utbildningsplan innan man skickat in ansökan?

Svar: För att skriva ut ansökansrapporten och utbildningsplanen måste man gå tillbaka till sidan där man skapade ansökan och skrolla ner där de skapande ansökningarna ligger.

Klicka sedan på prickarna vid namnet på utbildningen så kan du öppna rapporterna.

 

Varför är en del av uppgifterna samma i ansökansrapporten och utbildningsplanen?

Svar: Alla uppgifter som finns i ansökan syns i ansökansrapporten. Man kan säga att det är en utskrift av ansökan, där en del uppgifter också är summerade. Vissa uppgifter hämtas ur ansökansrapporten för att sedan bli en utbildningsplan. Utbildningsplanen skapas bara om utbildningen blir beviljad, men man kan fortfarande se hur den skulle se ut redan vid ansökanstillfället.

 

Hur kan jag ändra i en skapad ansökan?

Gå till Skapade ansökningar och hitta den ansökan du vill ändra. Klicka på de tre punkterna och välj ”Fortsätt redigering”. Utför dina ändringar och skicka sedan in ansökan på nytt. Detta kan endast göras då ansökningsomgången är öppen.

Tillbaka till toppen av Vanliga frågor till ansökan

 

Utbildningens namn

Vad ska vi tänka på när vi anger utbildningens namn?

Svar: Det är viktigt att det av namnet framgår vilken kompetens den korta utbildningen leder till.

Om er utbildning blir beviljad kommer namnet på utbildningen också att visas på olika webbplatser, till exempel yrkeshogskolan.se.

 

Finns det något som inte bör anges i namnet?

Svar: Ja, utbildningsnamnet bör inte innehålla orden yrkeshögskoleutbildning, förkortningen YHort eller antal yrkeshögskolepoäng.

Tillbaka till toppen av Vanliga frågor till ansökan

 

Särskilda förkunskaper och behörighet

Var hittar jag kraven som gäller för en yrkeshögskoleutbildning?

Svar: I förordningen om yrkeshögskolan (YHF), 3 kap 1-4 §§ anges de formella kraven.

 

Vad är viktigt att tänka på när vi bestämmer de förkunskapskrav som ska gälla för utbildningen?

Svar: Behörighetskraven inklusive eventuella särskilda förkunskapskrav bör vara tillräckliga för att den sökande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen och förvärva de kunskaper, färdigheter och kompetenser som utbildningen leder till.

De särskilda förkunskapskraven ska uttryckas som absoluta krav och inte i termer av vad som är meriterande. En fråga från en sökande om behörighet måste alltid kunna besvaras med ett "ja, du är behörig" eller "nej, du är inte behörig därför att…"

Det är viktigt att tänka på att behörigheten inklusive eventuella särskilda förkunskaper anger den lägsta nivån på kunskap som de studerande behöver ha för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. För lågt satta krav kan leda till att studerande hoppar av utbildningen för att de inte klarar av den.

För högt satta krav i förhållande till utbildningens innehåll kan göra att antalet sökande minskar och att det blir svårt att fylla platserna med behöriga sökande.

 

När kan man kräva särskilda förkunskaper utöver den grundläggande behörigheten?

De kraven ska vara nödvändiga för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det går till exempel inte att ställa krav på yrkeserfarenhet för att höja åldern på de sökande, ålder är inte något som man kan ange som ett särskilt förkunskapskrav. Det är heller inte lämpligt att välja förkunskapskrav i ambitionen att begränsa antalet sökande. De särskilda förkunskaperna ska alltid relateras till att de är nödvändiga för att de studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

I korta yrkeshögskoleutbildningar ges större möjlighet att ha andra förkunskapskrav än i de längre utbildningarna. Om det är fråga om kort utbildning, behövs inga särskilda skäl för att få ställa krav på yrkeserfarenhet eller andra kunskaper än de som ges inom ramen för gymnasieskolans nationella program

 

Finns det olika former av särskilda förkunskaper?

Svar: Det finns några olika krav på särskilda förkunskaper:

- Kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper. Observera att det inte går att ange en examen från ett helt gymnasieprogram som förkunskapskrav.

- Yrkeserfarenhet

- Andra kunskaper än från kurser i gymnasieskolan

- Villkor, som är en förutsättning för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde som utbildningen förbereder för.

 

När kan det bli aktuellt med villkor som särskilda förkunskaper?

Svar: Det är enbart när det krävs utifrån utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde som utbildningen förbereder för. Det kan handla om utbildningar till trafiklärare eller ambulanssjukvårdare som har krav på körkort, eftersom det krävs för just utbildningens speciella inriktning. Det kan även handla om krav från andra myndigheter, som för utbildningar till lokförare, som gör att villkor kan användas.

 

Har myndigheten gett ut mer information om just tillträdesfrågorna?

Svar: Ja, det finns mer att läsa i ”Handbok för tillträde till yrkeshögskolan” som finns på myh.se under Publikationer. Välj sedan ”Yrkeshögskolan” under "Visa träffar från verksamhetsområde". I nuläget framgår det dock inte av handboken att korta utbildningar är undantagna kravet på särskilda skäl för att få använda yrkeserfarenhet eller andra kunskaper än kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program som särskilda förkunskapskrav. I övrigt går handboken att tillämpa för antagningsprocessen för korta utbildningar.

Tillbaka till toppen av Vanliga frågor till ansökan

 

Urvalsgrunder

Vad ska vi ange under urval?

Svar: De urvalsgrunder som tillåts är betyg, särskilt prov, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. Det går att ange en urvalsgrund eller en kombination av flera. Urvalet kommer sedan bara att användas om antalet behöriga sökande överstiger antalet studerandeplatser för utbildningen. Urvalsgrunderna ska vara kända och tydliga för sökande till utbildningen.

Syftet med urval är att få fram de som har bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilt prov ska avse kunskaper och färdigheter nödvändiga för att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Finns det några restriktioner?

Svar: Ja, det gör det. Det är inte möjligt att välja urvalsgrunden yrkeserfarenhet om utbildningen inte har förkunskapskravet yrkeserfarenhet.

Läs mer om urval i ”Handbok för tillträde till yrkeshögskolan” som finns på myh.se under Publikationer. Välj sedan ”Yrkeshögskolan” under "Visa träffar från verksamhetsområde".

Tillbaka till toppen av Vanliga frågor till ansökan

 

Kurser

 Hur långa ska kurserna vara?

Svar: Det är viktigt att tänka på vad som ska avhandlas i kursen, vilka mål som gäller för kursen och sätta det i relation till den tid som krävs.

 

Kan vi ha valbara kurser?

Svar: Nej, det är inte möjligt att ha valbara kurser i kort yrkeshögskoleutbildning (kurser och kurspaket).

 

Ska vi skicka in kursplaner?

Svar: Nej, kursplaner ska inte skickas in till myndigheten i samband med ansökan, men ska finnas färdiga hos utbildningsanordnaren när utbildningen startar och vara fastställda av utbildningens ledningsgrupp. Kursplanerna ska ha sin grund i och utvecklas utifrån de kursbeskrivningar ni anger i ansökan.

 

Hur utförliga ska kursbeskrivningarna vara?

Svar: Kursbeskrivningen ska tydliggöra det övergripande innehållet i kursen, dvs. vad kursen kommer att behandla. Det är viktigt att kurserna tillsammans leder fram till de kunskaper, färdigheter och kompetenser som utbildningen avslutas med. Kursbeskrivningarna kommer även att läsas av potentiella sökande till utbildningen.

 

Har myndigheten tagit fram mer information om kursplaner?

Svar: Ja, myndigheten har tagit fram en vägledning och exempel på hur en kursplan kan utformas. Informationen finns på myh.se. Observera att ni inte ska skicka in några kursplaner i samband med ansökan. De ska finnas färdiga hos utbildningsanordnaren när utbildningen startar och vara fastställda av utbildningens ledningsgrupp.

Tillbaka till toppen av Vanliga frågor till ansökan

 

Lärar- eller handledarledd verksamhet

Hur definierar myndigheten lärar- eller handledarledd verksamhet?

Svar: Den studerande ska under den lärar- eller handledarledda verksamheten ha direkt (i princip omedelbar tillgång med möjlighet till spontan interaktivitet) och fullvärdig (utifrån den enskilde studerandes perspektiv och på sådant sätt som utbildningsmomentet kräver) tillgång till lärare eller handledare. Syftet med verksamheten ska vara att nå målet med utbildningsmomentet.

 

Hur beräknar vi lärar-eller handledarledd tid?

Svar: Lärar- eller handledarledd verksamhet ska anges i totalt antal timmar som en enskild studerande erbjuds under hela utbildningen

 

Var anger vi våra övriga utbildningsinsatser som inte passar in under rubriken lärar- eller handledarledd verksamhet?

Svar: Det kan även förekomma pedagogiska insatser och andra utbildningsaktiviteter som faller utanför ramen för ovanstående beskrivning. Sådana insatser kan istället beskrivas under rubriken “Genomförande”.

 

Lärarledd tid kan vara olika mellan olika kurser, hur anger vi det?

Svar: Hur den lärar- och handledarledda verksamheten fördelas mellan utbildningens olika kurser utifrån behov och prioriteringar kan beskrivas under rubriken “Genomförande”.

 

Vad räknas inte som lärar- eller handledarledd verksamhet?

Svar: Som lärar- eller handledarledd verksamhet räknas normalt inte:

- Spontan undervisning/handledning av grupper eller enskilda studerande som inte är i förväg planerad och inte tillgänglig för alla.

- När en lärare eller handledare finns tillgänglig för att vid behov svara på frågor från de studerande utan att aktivt undervisa eller handleda.

- När en lärare i efterhand och/eller utanför planerad tid svarar på frågor eller ger stöd, till exempel per e-post eller i forum.

- Inspelad föreläsning, filmvisning, grupparbete, självstudier eller annan verksamhet utan direkt och fullvärdig tillgång till aktivt undervisande lärare eller handledare under tiden.

- All tid som handledaren avsätter för handledning, utan endast den handledning som varje studerande får i grupp eller enskilt kan anges inom ramen för handledarledd tid.

- Undervisning eller handledning som inte sker på sådant sätt som utbildningsmomentet kräver, till exempel handledning per videolänk i praktiska frågor där läraren i stället hade behövt vara på plats för att kunna visa praktiskt

Tillbaka till toppen av Vanliga frågor till ansökan

 

Kvalitetssäkring

Vad ska vi beskriva i ansökan gällande kvalitetssäkringen av vår utbildning?

Svar: I ansökan ska ni beskriva hur den sökta utbildningen ska kvalitetssäkras. Med kvalitetssäkring menar vi hur ni som utbildningsanordnare säkerställer att utbildningen fungerar som det är tänkt. Detta omfattar att utbildningen lever upp till de regler som finns i lag och förordning, men minst lika viktigt är att utbildningen lever upp till de mål som er organisation och arbetslivet har för utbildningen.

Tänk på att kvalitetssäkringen inte bara ska omfatta undervisningen, utan hela utbildningen. Tänk exempelvis igenom hur ni ska ha koll på att ledningsgruppen fungerar väl, om ni behöver några särskilda uppföljningar av eventuella LIA-kurser, samt hur ni tänker använda utbildningens resultat i kvalitetssäkringsarbetet. Kvalitetsarbetet handlar om att välja vilka uppgifter ni ska samla in, analysera dem med relevanta parter i utbildningen, genomföra de åtgärder ni beslutar och följa upp dem för att se att de gett effekt. Målet med dessa delar är att skapa ständiga förbättringar av utbildningen.

I ansökan behöver ni bara göra en övergripande beskrivning av ert kvalitetssäkringsarbete under fyra rubriker som tillsammans beskriver de fyra faserna i ett systematiskt kvalitetsarbete – planering, genomförande, utvärdering och förbättring. Sedan kan ni gå in i detalj och formulera någon form av kvalitetshandbok för utbildningen, där hela kvalitetsarbetet med samtliga mål, processer och ansvarsfördelning finns med.

 

Finns det en mall som vi kan använda?

Svar: Nej, det finns ingen färdig mall för hur kvalitetsarbetet ska vara upplagt. För att ett kvalitetsarbete ska fungera väl behöver det kännas relevant för de som är delaktiga i det och som ska genomföra utvärderingar och analyser. I stället får ni som anordnare beskriva hur kvalitetsarbetet är tänkt att genomföras, och detta formulerar ni under fyra rubriker som tillsammans beskriver de fyra faserna i ett systematiskt kvalitetsarbete – planering, genomförande, utvärdering och förbättring.

 

Har myndigheten tagit fram mer material om ett systematiskt kvalitetsarbete?

Svar: Vi har tagit fram ett självvärderingsverktyg som stöd för att driva ett systematiskt kvalitetsarbete som omfattar hela utbildningen. Självvärderingsverktyget är frivilligt att använda och utgår från de kriterier som vi använder i våra kvalitetsgranskar. Att använda verktyget är alltså som att kvalitetsgranska sin egen utbildning utifrån de mått som myndigheten sedan kommer använda i en framtida kvalitetsgranskning.

Självvärderingsverktyget är uppbyggt för att täcka hela utbildningen, exempelvis det skolförlagda lärandet, ledningsgruppen, LIA och utvärdering av utbildningens resultat. Verktyget beskriver inte hur ni ska arbeta med de olika delarna, men hjälper dig att se över ifall ert kvalitetssäkringssystem omfattar hela utbildningen.

Inför ansökan så kan vi särskilt rekommendera att du går igenom fliken för systematiskt kvalitetsarbete. Där hittar du frågor som kan vara ett stöd i att säkerställa att du får med alla delar av utbildningen i kvalitetssäkringen.

Ni kan även använda självvärderingsverktyget som en del i ert upplägg för kvalitetsarbetet. Ni kan ta hjälp av det för att diskutera kvalitetsfrågor med olika målgrupper, dokumentera förslag på förbättringar och följa upp att de genomförs och ger effekt.

Du kan ladda ner självvärderingsverktyget på vår hemsida, där du även hittar instruktioner för hur du kan använda det som en del i ert kvalitetsarbete. Läs mer här.

Du kan även läsa mer om våra kvalitetskriterier och kvalitetsgranskningar här.

 

Hur kan vi beskriva fasen Planera?

Svar: Ni beskriver denna fas genom att formulera vilka mål som kvalitetsarbetet ska mäta. Tänk på att ge en kort beskrivning i ansökan.

I ert fortsatta systematiska kvalitetsarbete kan ni även tänka på att det första steget i att formulera ett kvalitetsarbete är att beskriva vad ni vill uppnå med utbildningen och formulerar detta som mätbara mål. Det kan alltså vara mål för väl olika processer i utbildningen genomförs, som kursutvärderingar, resultatmål, som att de studerande till en viss grad klarar av utbildningen med examen, eller effektmål, som hur företagen som behöver kompetensen påverkas av utbildningen. Ni kan också definiera mål för själva kvalitetsarbetet i sig, som att utbildningen uppdateras regelbundet så att innehållet motsvarar branschens behov.  Allt detta får plats i ett kvalitetsarbete.

Tänk på att kvalitetsarbetet omfattar flera år, från utbildningens start till efter att den avslutats, och att ni inte behöver ta reda på allt detta samtidigt. Vissa mål kan alltså vara enklare att mäta än andra, och vissa mål kan vara så omfattande att det är bäst att hitta flera indikatorer som ni kan mäta. Det är viktigt att ni väljer mål som både känns relevanta för utbildningen och som går att mäta. Syftet med kvalitetsarbetet är ju att de resultat som ni får fram går att använda som underlag för ständiga förbättringar och fokus bör ligga både på kort och lång sikt. Det blir också lättare att engagera ledningsgruppen i kvalitetsarbetet.

Ett gediget kvalitetsarbete omfattar hela utbildningen, alltså både innan de studerande börjar, medan de går utbildningen, och hur det går för dem efter utbildningen. Tänk igenom vad ni vill och behöver veta om alla dessa tre stadier, och hur ni ska kunna ta reda på det. 

När ni beskriver målen i kvalitetsarbetet, tänk särskilt igenom ifall det belyser följande områden:

- Ledningsgruppens arbete. Sätt gärna upp mål kring ledningsgruppens engagemang i utbildningen, och för hur den fyller sin funktion i att vara den naturliga kontaktytan mellan utbildningen och arbetslivet.

- Det skolförlagda lärandet. Dessa mål kan vara kring att innehållet är relevant, kring det praktiska upplägget och genomförandet av utbildningen, och kring det pedagogiska genomförandet av kurserna.

- LIA (om LIA ingår i utbildningen). Sätt gärna upp mål för LIA, som att LIA-företagen är lämpliga utifrån kursplanen och att LIA-handledarna är insatta i sin roll, så att de studerande kan fullfölja LIA-kursen där. Kvalitetsarbetet kring LIA kan också vara ett bra tillfälle att samla in synpunkter från branschen om hur väl utbildningen motsvarar deras behov.

Värdegrund

Sätt gärna upp mål kring att alla studerande känner sig välkomna på utbildningen, att ni har som uppdrag att ingen kränkande särbehandling förekommer och att studerande ges samma förutsättningar att genomföra den, oavsett bakgrund eller kön.

 

Hur ska vi beskriva fasen Genomföra?

Svar: Här beskriver ni övergripande vilka metoder ni ska använda för att mäta de mål som ni satte upp under rubriken Planera. De mer detaljerade beskrivningarna behöver ni inte skriva här, men för gärna in dem i någon typ av handbok för kvalitetsarbete för er utbildning, så att de är väl dokumenterade.

När ni har planerat vad ni ska ta reda på i kvalitetsarbetet så är det viktigt att beskriva vem som ska göra de olika delarna och hur det kommer ske i praktiken. En bra modell för detta är att sätta ihop ett årshjul för utbildningen, där ni placerar in de utvärderingar som planerats och vem som är ansvarig för dem samt hur de ska bearbetas och analyseras.

Ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete ska snabbt kunna ta reda på brister, analysera dem och även åtgärda dem. Kursutvärderingar är en vanlig metod för detta, men det finns många andra sätt att snabbt ta reda på behov av förbättringar och åtgärda dem, till exempel genom regelbundna avstämningar i klassen, kvalitetssäkring av kursplaner i ledningsgruppen inför kursstart, kvalitetssäkring av lärare, och så vidare. Du kan också använda det tidigare länkade självvärderingsverktyget som stöd i genomförandet av kvalitetsarbetet.

Om er organisation inte har beskrivningar av de utvärderingsprocesser som ni planerat så bör ni skriva ner dem, så att andra kan sätta sig in i dem vid behov. Tänk igenom hur ledningsgruppens möten passar i schemat för kvalitetsarbetet, så att ni kan få bästa möjliga hjälp av dem när det gäller att analysera och besluta om åtgärder utifrån det ni tagit reda på.

Beskriv också hur ni tänker se till att alla känner till sina roller och ansvar i kvalitetsarbetet: både de som ska genomföra utvärderingar eller liknande och de som ska vara med och analysera resultaten och komma fram till åtgärder vid behov.

 

Hur ska vi beskriva fasen Utvärdera?

Svar: Här kan ni beskriva övergripande hur ni planerar att utvärdera den information som samlas in. Beskriv de tillfällen där ni tänker se om ni uppnått målen eller inte i utbildningen, och vilka som ska vara med och analysera varför det gått bra eller mindre bra. Utvärderingar kan både ske löpande och i slutet av en utbildning.

Utvärderingen bör svara både på om utbildningens genomförande i sig nått upp till de mål ni satt upp och om målen ni satte upp verkligen var relevanta och gick att mäta. Utvärderingen ska svara på om ni behöver fler mål, eller andra mål och vilka insatser som kan åtgärda eventuella brister. Det kan också röra sig om att det kan vara själva mätmetoderna som bör utvecklas. En vanlig brist när det gäller utvärdering och analys är att den inte dokumenteras. Se därför till att ni har tänkt igenom hur det ska vara möjligt att bevara det ni kommit fram till, så att de slutsatser ni kommit fram till inte glöms bort.

 

Hur ska vi tänka beskriva fasen Förbättra?

Svar: Här kan ni beskriva hur ni planerar att resultatet av hela kvalitetsarbetet ska tas tillvara, och leda till faktiska förbättringar.

Vissa förbättringar är enkla och tydliga, och kan införas löpande under utbildningen, medan andra kan vara mer omfattande och kräva att hela ledningsgruppen tar ställning till förändringar i utbildningens utformning. Beskriv hur det arbetet ska genomföras, så att berörda parter är med, oavsett om det är ledningsgruppen, undervisande personal, eller de studerande.

Tänk också på att kvalitetsarbetet i sig också kan och bör förbättras över tiden. Ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete innehåller en plan för hur själva utvärderingarna ska förbättras över tid, så att de på ett tydligt sätt ger svar på de frågor ni har om utbildningens genomförande.

Tillbaka till toppen av Vanliga frågor till ansökan

 

Person/er med yrkeserfarenhet som krävs enligt regelverket

Kan den person som anges i ansökan sitta i ledningsgruppen eller vara lärare på en annan yrkeshögskoleutbildning, eller en så kallad föregångare till den utbildning ansökan avser?
Svar: Ja, förutsatt att personen har den yrkeserfarenhet som krävs. Varje ansökan betraktas som en ny utbildning och begreppet föregångare används inte vid en prövning av anordnarkompetens. Vid ansökningstillfället har utbildningen inte någon ledningsgrupp eller några lärare eftersom den inte fått beslut eller startat ännu. Förutsatt att en person har den yrkeserfarenhet som efterfrågas kan denne också ha ett engagemang i andra yrkeshögskoleutbildningar.

Om utbildningen blir beviljad och personen i ansökan får rollen som ledamot i ledningsgruppen eller anlitas som lärare på utbildningen, måste den då ersättas med någon annan som övertar rollen?
Svar: Ja. Personen som har yrkeserfarenheten och representerar denna roll hos utbildningsanordnaren får inte samtidigt vara ledamot i ledningsgruppen eller vara lärare på utbildningen. Byts personen ut ska detta dokumenteras och kan komma att granskas vid tillsyn eller kvalitetsgranskning av utbildningen men det behöver inte anmälas till myndigheten.

Tillbaka till toppen av Vanliga frågor till ansökan

Till toppen

Frågor och svar om YH-utbildningar upp till 99 poäng

I ansökan och utbildningsplanen angav vi att utbildningen ska genomföras växelvis halv- och kvartsfart. Kan vi istället genomföra det växelvis hel- och halvfart med tanke på det nuvarande läget med Corona eller behöver vi ansöka om ändring i utbildningsplanen?

Svar: Det går bra att genomföra växelvis hel- och halvfart. Det krävs ingen ändring i utbildningsplanen.

Är det möjligt för korttidspermitterade att gå utbildningen under den tiden som de är permitterade?

Svar: Ja, myndigheten gjorde en större satsning än vad som initialt planerades i syfte att möjliggöra för korttidspermitterade att gå en kort utbildning.

Måste man ha kursplaner och måste ledningsgruppen fatta beslut om dem?

Svar: Ja, föreskriften om kursplaner gäller.

Läs mer i föreskriften (pdf, öppnas i nytt fönster)

I ansökan angav vi att utbildningen skulle starta hösten 2020, kan vi ändå starta tidigare under våren?

Svar: Ja, det går bra att starta utbildningarna tidigare. 

Kan det vara max 35 studerande i en grupp?

Svar: Det finns inget maxantal utan handlar om att anordnaren ska ha kapacitet att bedriva en utbildning med hög kvalitet. Tänk dock på att Folkhälsomyndighetens rekommendationer för utbildningsväsendet i och med Corona gäller.

Om vi får väldigt många sökande kan vi starta två  grupper samtidigt (dvs starta med alla studerande samtidigt)?

Svar: Ja, ni kan starta när ni vill och med båda grupperna samtidigt. Beslutet anger hur stort statsbidraget blir varje år, men ni avgör själva hur ni vill lägga upp genomförandet.

För ordinarie yrkeshögskoleutbildningar finns möjligheten att kunna sälja kurserna som uppdragsutbildningar. Finns den möjligheten även för korta utbildningar?

Svar: Ja, det går bra.

Till toppen