?

Korta utbildningar i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket)

Korta utbildningar i yrkeshögskolan kan bestå av en kurs eller sammanhållna kurspaket. Avsikten med utbildningsformen är att öka möjligheten att svara mot behov av fördjupad, breddad eller förnyad kompetens i arbetslivet och detta på ett mer flexibelt sätt än tidigare.

Innehållsförteckning

Ansökan

Regler och förutsättningar

Utbetalning av statsbidrag

Skillnader i administration

Inställda starter på korta YH-utbildningar

Handbok för administration av en kort utbildning i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket)

   - Välj rätt utbildningsomgång

   - Gör saker i rätt ordning:

      1. Inför start av utbildningens omgång

      2. När utbildningens omgång startar

      3. När utbildningens omgång pågår

      4. Efter utbildningsomgångens avslut

   - Ändringar

   - Övrigt

 

Ansökan 

Myndigheten planerar för att öppna för en möjlighet att ansöka om att bedriva korta yrkeshögskoleutbildningar (kurser och kurspaket) under 2021. Ansökan beräknas vara öppen från början av februari 2021 till mitten av mars 2021. Beslut beräknas meddelas i början av juni 2021. Mer information kommer då ansökan öppnar.

Se anvisningar till tidigare ansökan i maj 2020 (pdf)

Se frågorna till avsiktsförklaringen (pdf)

Läs mer om ansökan i nyhet från 2020-11-18 

Till toppen

Regler och förutsättningar

Läs mer om regler och förutsättningar för korta utbildningar på myh.se

Till toppen

 

Utbetalning av statsbidrag

Statsbidraget utbetalas runt den 25:e varje månad och grundar sig på uppgifterna i inskickad startsignal. Om startsignalen inkommer efter den 15:e i månaden, betalas bidraget ut retroaktivt i samband med nästa månadsutbetalning. Antal månader för utbetalning beräknas utifrån genomförandetiden i antal YH-poäng och omvandlas till jämna belopp per månad. Sista månadens utbetalning sker efter lämnad studiedokumentation när slutsignal har skickats in.

Sista rekvisitionsdatum

Observera att sista dag för lämnad startsignal är den 15 december innevarande år för att de platser, som avser start innevarande år, ska kunna nyttjas och att statsbidrag ska betalas ut. Då startsignalen för korta utbildningar i yrkeshögskolan är rekvisitionsunderlag så innebär det att sista dag för att rekvirera statsbidrag är den 15 december.

Inga utbetalningsbesked

När det gäller utbetalningarna för korta utbildningar i yrkeshögskolan kan utbetalningsbesked inte lämnas i nuläget. Du kan själv beräkna vad den totala utbetalningen blir för de antal studerande ni skickat startsignal för:

- Ta beviljad schablon per årsplats x totalt antal beviljade årsplatser med start för året.

- Den summan divideras med totalt antal beviljade studerandeplatser för start samma år.

- Nu får du fram totalt statsbidrag per studerande och kan utifrån hur många som startat få fram summan för statsbidraget som kommer att betalas ut.

Till toppen

 

Skillnader i administration

Administrationen av korta utbildningar i yrkeshögskolan ser annorlunda ut än för andra yrkeshögskoleutbildningar. Vissa delar hanteras via tjänsterna här på Mina sidor medan andra kräver att du skickar in en blankett. I Handbok för administration av en kort utbildning i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket) nedan finns information om hur du administrerar utbildningen, vilka ändringar du kan ansöka om att göra och vilka blanketter du ska använda.

Till toppen

 

Inställda starter på korta YH-utbildningar

Inom korta utbildningar i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket) finns det möjlighet att starta en eller flera omgångar under det år som utbildningen har beviljats platser med start. Startdatum bestäms av dig som anordnare, så länge start sker inom beviljat startår.

Om du inte kommer att starta någon omgång under aktuellt startår och därmed ställer in din utbildning för det startåret vill myndigheten få besked om det. Meddela oss genom att skicka e-post till ekonomifunktionen@myh.se och ange utbildningsnummer, YH-poäng och beviljat antal platser för utbildningen ni ställer in. Ange “Inställd kort utbildning” i ämnesraden.

Observera att det inte är möjligt att ansöka om att flytta platser med start från ett år till ett annat. Platser som inte nyttjas under startåret är förbrukade.

Till toppen

 

 

Handbok för administration av en kort utbildning i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket)

OBS - ny administrativ rutin enligt nedan gäller from 16 oktober 2020.

I den här handboken får du hjälp med hur du ska sköta de vanligaste administrativa uppgifterna. Kom ihåg att skicka in efterfrågade uppgifter inom den tid myndigheten anger.

 

Välj rätt utbildningsomgång

När du hanterar en utbildning på Mina sidor jobbar du med en utbildningsomgång. För korta yrkeshögskoleutbildningar är det du själv som skapar utbildningsomgångarna på Mina sidor. När du har valt utbildningsomgång ser du de funktioner som du har behörighet till.

 

Gör rätt sak i rätt ordning

En kort utbildnings livscykel skiljer sig något från de längre YH-utbildningarna. De korta yrkeshögskoleutbildningarna är mer flexibla och du som anordnare startar själv dina omgångar när du vill under det beviljade startåret. Du kan starta hur många omgångar du vill för de platser som är beviljade på för startåret. Studieform och studie-takt kan variera för respektive omgång, men måste vara samma inom varje omgång.

Nedan följer en kort beskrivning över hur och i vilken ordning du administrerar korta utbildningar i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket).

 

1. Inför start av utbildningens omgång

Rätt roll på Mina sidor

För att kunna administrera en utbildning, behöver du ha rätt roll. I ditt fall gäller Hantera beviljad utbildning YH. För dig som ska hantera studerande och betyg finns under denna roll behörigheten Hantera studerandeinformation, där du även väljer de utbildningsomgångar du ska hantera. Detta val måste göras för alla omgångar som skapas för den korta utbildningen. De i din organisation som har rollen Fullmaktshavare eller Administratör på Mina sidor har behörighet att tilldela rollerna.

Läs mer om användare och roller här.

 

Fyll i uppgifter på Mina sidor

En del av uppgifterna på Mina sidor finns redan registrerade, andra behöver du lägga till själv. Titta igenom de uppgifter som finns om din utbildning och fyll i det som saknas.

- Beslutsår: Obligatoriska uppgifter att registrera på utbildningen är ledningsgrupp, kontaktpersoner och utbildningsledare.

- Ledningsgrupp: Ledningsgruppen som du registrerar kommer att gälla för beslutsårets alla omgångar. Om ingen studeranderepresentant är utsedd kan du skriva "vakant".

- Kontaktpersoner: Registrera kontaktpersoner för att kunna välja en utbildningsledare. Listan med kontaktpersoner gäller för alla utbildningar.

- Utbildningsledare för utbildningen: För varje utbildning ska det finnas en utbildningsledare. Det är den person som myndigheten kan kontakta vid frågor som rör utbildningen.

- Marknadsföring: Eventuell direktlänk till er korta yrkeshögskoleutbildning skickas till webbredaktionen på e-postadress webb@myh.se.

 

Skapa eller välj en utbildningsomgång

När du hanterar en utbildning på Mina Sidor jobbar du med en utbildningsomgång. För korta utbildningar är det du själv som skapar utbildningsomgångarna på Mina sidor. Det gör du överst på sidan för din utbildning. Här väljer du också vilken av utbildningens omgångar som du ska hantera.

När du skapar en ny utbildningsomgång anger du studieform, studietakt och omgångens start- och slutdatum. Du kan skapa hur många omgångar du vill och har behov av. Uppgifterna kan ändras i samband med att du skickar in startsignal som underlag för utbetalning av statsbidrag (rekvisition).

Observera: För att kunna hantera studerande för omgången du har skapat måste den läggas till i din behörighet. De i din organisation som har rollen Fullmaktshavare eller Administratör på Mina sidor har behörighet att tilldela omgångarna.

 

2. När utbildningens omgång startar

Registrera studerande

I samband med att en utbildningsomgång startar ska du registrera uppgifter om de studerande. Du måste fastställa studerandelistan för att kunna skicka startsignal som underlag för utbetalning av statsbidrag (rekvisition).

Under utbildningstiden kan du löpande registrera uppgifter om studieavbrott, studieuppehåll och eventuellt tillkommande studerande.

Observera att ingen av dessa registreringar påverkar utbetalningen.

Utbetalning för eventuellt fler studerande, om platser återstår, sker genom att skapa en ny omgång och där registrera tillkommande studerande.

 

Skicka startsignal som underlag för utbetalning av statsbidrag (rekvisition)

När utbildningsomgången har startat ska du skicka en startsignal. Startsignalen innehåller uppgifter om antagna studerande som påbörjat och bedriver studier och är det underlag som ligger till grund för utbetalning av statsbidrag (rekvisition). Startsignalen kan skickas in från och med samma dag som omgången startar. Tänk på att ledningsgruppen måste vara registrerad och studerandelistan fastställd innan du kan skicka en startsignal. Avhopp eller tillkommande studerande efter startsignalen påverkar inte utbetalningen.

I startsignalen ska du ange antal inkomna ansökningar (kvinnor respektive män). Du kan också uppdatera uppgifterna om vilken studieform och -takt som gäller för utbildningsomgången samt omgångens start- och slutdatum.

Observera att utbildningens samtliga utbildningsomgångar ska vara genomförda inom beslutets giltighetstid.

 

Spara uppgifter om sökande

Spara personnummer på samtliga sökande. Uppgift om vilka personer som sökt utbildningsomgången och om de var behöriga till utbildningen eller inte, ska lämnas till Statistiska centralbyrån (SCB). Ni kommer att bli kontaktade av SCB när insamlingen närmar sig. För mer information se www.scb.se/yhsokande.

 

3. När utbildningens omgång pågår

Rapportera betyg

Rapportera de studerandes betyg så snart som möjligt efter att en kurs avslutats. För att kunna göra detta måste studerandelistan vara fastställd. I betygsrapporteringen anger du kursens start- och slutdatum, betygsdatum och de studerandes betyg. Om en studerande har tillgodoräknat sig hela kursen går det att ange i rapporteringen.

Fastställ uppgifterna senast fyra veckor efter att betyget är satt. Efter fastställande går det inte längre att ta bort eller sänka ett betyg. Upptäcker du att en studerande har fått fel betyg går det bra att kontakta myndigheten och begära ändring av uppgifterna.

 

Utbildningsbevis

Du kan skriva ut färdiga utbildningsbevis med ifyllda studieresultat via de uppgifter som finns fastställda om de studerande. Vill du istället fylla i uppgifterna för hand, hittar du mallen under Hjälp & information > Mallar.

Kopior av de undertecknade utbildningsbevis som du lämnar till de studerande ska du ladda upp och fastställa.

Senast fyra veckor efter de studerande fått sina utbildningsbevis ska du kontrollera att alla uppgifter kring studerande, betyg, studieavbrott och studieuppehåll är inrapporterade och fastställda.

 

4. När utbildningens omgång avslutas

Skicka slutsignal (slutrekvisition)

Slutsignalen visar myndigheten att en utbildningsomgång har avslutats. Innan slutsignal skickas in ska du ha rapporterat uppgifter om studiedokumentation (betyg och utbildningsbevis). Observera att slutsignalen ska vara inskickad innan beslutets sista giltighetsdatum.

Kontrollera en extra gång att alla uppgifter stämmer. Kom ihåg att skicka in slutsignalen även om det finns studerande som inte är klara än, men som planerar att komplettera kurser senare. Du ska också skicka slutsignalen om du ansökt om och fått beviljat att utbildningen ska få ingå i yrkeshögskolan under en förlängd period. Slutsignalen utgör slutrekvisition och medför utbetalning av den sista månadens statsbidrag för utbildningsomgången.

 

Ändringar

Ibland kommer du behöva ansöka om ändringar av olika slag. Det kan du göra genom olika blanketter som skickas in till myndigheten.

Här hittar du all information om vilka ändringar som är aktuella för korta utbildningar i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket). Blanketter du behöver hittar du under Hjälp & information > Blanketter och mallar under Hjälp & information > Mallar. De blanketter och mallar som du ska använda är märkta med Kort YH i börjat av namnet.

 

Ändringar i utbildningsplanen

Om du behöver göra ändringar i utbildningsplanen ska du skicka in en ansökan till myndigheten. Innehållet i utbildningen får förändras under förutsättning att utbildningens övergripande mål kvarstår.

Ansökan gör du genom att skicka in en ansökningsblankett, förslag till ny utbildningsplan och ledningsgruppsprotokoll där det framgår att gruppen varit beslutsmässig och tillstyrker ansökan till registrator@myh.se. Ange ”Ansökan om ändrad utbildningsplan för kort YH” i ämnesraden.

Blankett för ansökan hittar du under Hjälp & information > Blanketter och mall för ny utbildningsplan hittar du under Hjälp & information > Mallar. Tänk på att förslaget till den nya utbildningsplanen ska skickas in i Word-format och att färgmarkera de ändringar som du ansöker om.

 

Ändring av utbildningens namn

Om du behöver ändra utbildningens namn kan du ansöka om det och blankett för ansökan hittar du under Hjälp & information > Blanketter.

 

Övrigt

Statsbidrag för särskilt pedagogiskt stöd

Som utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan har ni en skyldighet att se till att studerande som behöver särskilt pedagogiskt stöd under utbildningen får det. Ni är också skyldig att vidta skäliga åtgärder för att se till att era lokaler är tillgängliga så att alla studerande kan delta i undervisningen. På myh.se finns mer information om pedagogiskt stöd och tillgänglighet, här hittar ni också olika stödmaterial för arbetet med särskilt pedagogiskt stöd samt faktablad till studerande.

Ansökningsblanketter och anvisningar för hur ni ansöker om statsbidrag för särskilt pedagogiskt stöd finns under Hjälp & information > Blanketter. Ansökan om särskilt pedagogiskt stöd skickas in till myndigheten med reguljär post då ansökan i dagsläget inte kan administreras via Mina sidor för korta utbildningar.

Ansökan skickas till följande adress:

Myndigheten för yrkeshögskolan
Box 145
721 05 VÄSTERÅS

 

Statsbidrag för svenska med yrkesinriktning

Det är möjligt att ansöka om statsbidrag för svenska med yrkesinriktning. Blanketterna för ansökan hittar du under Hjälp & information > Blanketter.

 

Uppdragsutbildning

Du kan anmäla uppdragsutbildning . Blankett för ansökan hittar du under Hjälp & information > Blanketter.

 

Ansök om att ingå ytterligare begränsad tid

Under rubriken Beslutsår hittar du information om hur länge utbildningen ingår i yrkeshögskolan. Under denna tid är det möjligt att sätta betyg. Vill du ge studerande möjlighet att komplettera sina studier kan du ansöka om att utbildningen ska ingå ytterligare begränsad tid. Blanketten hittar du under Hjälp & information > Blanketter.

Till toppen

planerar för att nästa år öppna för en möjlighet att ansöka om att bedriva korta yrkeshögskoleutbildningar (kurser och kurspaket).