?

Handbok för uppdragsutbildning

Yrkeshögskoleutbildning
2020-09-01

Den här handboken riktar sig till dig som vill anordna en uppdragsutbildning. Här får du hjälp med hur du ska gå tillväga, hur du kan marknadsföra och anmäla din utbildning samt tillgång till en checklista att gå igenom innan du skickar in din anmälan.

Tänk på att lämna in anmälan i god tid för att ni ska få ett beslut innan utbildningens planerade startdatum. Anmälan behöver därför ske senast 4 veckor innan utbildningen startar. 

Innehållsförteckning

Förutsättningar för att bedriva uppdragsutbildning

Lagar och regler

Anmälan

Avgifter

Fakturering - Peppol-id

Studiedokumentation – redovisning av betyg och examina

Tillsyn

Marknadsför utbildning på yrkeshogskolan.se

Checklista

 

Förutsättningar för att bedriva uppdragsutbildning

En uppdragsutbildning måste bedrivas inom beslutsperioden för en befintlig och pågående YH-utbildning. Beslutsperioden står på beslutet för den aktuella utbildningen. I praktiken innebär det att utbildningen kan bedrivas när det finns en pågående utbildning och senast till och med sista beslutsdatum. Uppdragsutbildning kan inte bedrivas före eller efter den perioden. Om en anmälan som inte ryms inom beslutsperioden kommer in kommer den inte att kunna registreras hos myndigheten.

Upplägget kan vara flexibelt utifrån uppdragsgivarens önskemål, när det gäller studietakt, studieform och studieort. Däremot måste kursernas namn, antal poäng, innehåll och mål vara detsamma som i motsvarande yrkeshögskoleutbildning.

Från och med den 15 juni 2020 är det möjligt även för privata aktörer att köpa uppdragsutbildning av arbetsmarknadsskäl. 

Ett av följande skäl måste vara uppfyllt för uppdragsutbildning:

Om uppdragsgivaren är svenska staten, en svensk kommun, en svensk region eller en motsvarande offentlig uppdragsgivare från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ska uppdraget avse

 1.     personalutbildning,
 2.     utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl,
 3.     utbildning som behövs av biståndspolitiska skäl, eller
 4.     utbildning som utgör ett led i rehabilitering av en enskild

När det inte är fråga om en offentlig uppdragsgivare ska uppdraget avse

 1. personalutbildning som är ägnad att få betydelse för de studerandes arbete åt uppdragsgivaren, eller
 2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl

Till toppen

 

Lagar och regler

Uppdragsutbildning regleras av förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning. 5 § anger vilka delar av förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan som tillämpas och vilka som undantas. Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om Studiedokumentation (MYHFS 2016:8) gäller även för uppdragsutbildning.

Läs mer om förordningen på riksdagen.se:

Förordning (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning

Till toppen

 

Anmälan

När ni har en uppdragsgivare som vill köpa uppdragsutbildning så behöver du anmäla detta till myndigheten. Det är viktigt att ni lämnar in anmälan i god tid för att ni ska få ett beslut innan utbildningens planerade startdatum. Från att anmälan kommer in kan det ta upp till 30 dagar att handlägga er anmälan. Om vi behöver fler uppgifter kan det ibland behöva ta längre tid. Anmälan behöver därför ske senast fyra veckor innan utbildningen startar. Anmälningar som kommer in i efterhand, när utbildningen har startat, kan inte registreras.

Anmälan sker digitalt på sidan Utbildningar> Anmälningar/ansökningar. Välj den utbildning du vill anmäla och följ sedan stegen för anmälan. Du fyller bland annat i eventuell annan faktureringsadress och kontaktuppgifter för uppdragsgivaren. Även skälen för utbildningen och antalet studerande, fördelat på män och kvinnor, ska anges. Du ska även ange start- och slutdatum för den period som uppdragsutbildningen ska genomföras samt om utbildningen kommer att ske integrerat med ordinarie utbildning eller om den kommer att bedrivas separat. Om utbildningen genomförs i egen grupp anses den inte bedrivas integrerat med YH-utbildningen. Om uppdragsstuderande genomför utbildningen tillsammans med studerande i en pågående utbildningsomgång av YH-utbildningen anses uppdragsutbildningen bedrivas helt integrerat. Uppdragsutbildningen kan också bedrivas delvis integrerat med YH-utbildningen.

Utbildningen kan bestå av en hel YH-utbildning eller delar av den. D.v.s. den kan bestå av en eller flera kurser, däremot kan inte kurserna avvika från YH-utbildningens kurser.

Det är möjligt att ha flera uppdragsgivare till samma uppdragsutbildning, vilket ni anger genom att lägga till samtliga uppdragsgivare i anmälan. Tänk på att ange samtliga uppdragsgivare innan ni skickar in er anmälan.

Till toppen

 

Avgifter

I samband med anmälan tar myndigheten ut en avgift på 3000 SEK för studiedokumentation och administration avseende uppdragsutbildningen. Avgiften gäller per utbildningsomgång.  

Vi kan också komma att göra tillsyn och uppföljning avseende uppdragsutbildningen. Vi tar då ut en avgift på 23 000 SEK per ärende för tillsyn på uppdragsutbildning som endast i mindre omfattning är integrerad i en utbildning inom yrkeshögskolan.

Vår skyldighet att ta ut avgifterna regleras av 18 § Förordning (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan.

Till toppen

 

Fakturering - Peppol-id

För den som vill ansluta sig till Peppol behövs ett Peppol-id. Detta är inte en obligatorisk uppgift, utan enbart aktuellt för dig som vill ha/har ett Peppol-id.

Ett Peppol-id är den elektroniska adress som används för att identifiera parter inom Peppol:s infrastruktur. Peppol-id är i de flesta fall en organisations organisationsnummer med ett prefix. Prefixet 0007 står för svenskt organisationsnummer.

Det är organisationen (köparen/säljaren) själv som väljer sitt Peppol-id, och informerar sin accesspunkt vid registreringen i Peppol. Även om man vid ett senare tillfälle byter accesspunkt behåller man ändå sitt Peppol-id, men man måste koppla om det till den nya accesspunkten. Denna migrering från en accesspunkt till en annan bistår accesspunkten med.

Du kan läsa mer om Peppol-id på DIGG:s webbplats:
Peppol | DIGG

Till toppen

 

Studiedokumentation – redovisning av betyg och examina

Precis som för ordinarie yrkeshögskoleutbildning, så ska uppgifter om de studerande och deras studieresultat, betyg, samt uppgift om utfärdade examens- och utbildningsbevis redovisas till myndigheten.
I dagsläget är det inte möjligt att redovisa uppdragsstuderande i studiedokumentationstjänsten på Mina sidor. Ni använder er istället av Excelmallen ”Uppdragsutbildning studiedokumentation”, som ni ansvarar för att uppdatera löpande. Mallen finns under sektionen Mallar på sidan Hjälp & information.
Myndigheten kommer att under pågående utbildning begära in filen vid en eventuell tillsyn.

Efter att utbildningen avslutats skickar ni in den kompletta filen till myndigheten per e-post, info@myh.se. Ange "Studiedokumentation" i ämnesraden.

Till toppen

 

Tillsyn

Tillsynen granskar att uppdragsutbildningen följer lag, förordning och föreskrifter samt utbildningsplan och den beviljade ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning.

Upplägget kan vara flexibelt utifrån uppdragsgivarens önskemål och får avvika från yrkeshögskoleutbildningen när det gäller studietakt, studieform och studieort.

Läs mer på myh.se:

Lagar och förordningar - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)

Föreskrifter och allmänna råd - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)

Till toppen

 

Marknadsför utbildning på yrkeshogskolan.se

Om du vill ha hjälp med att marknadsföra ett utbud av uppdragsutbildningar, så kan du anmäla detta på Mina sidor. Från februari 2024 görs anmälan om marknadsföring av uppdragsutbildning digitalt på Mina sidor under Utbildningar > Marknadsföring. Under Marknadsföring så fyller du i en kryssruta och länk till en webbplats om du vill att utbildningen visas som uppdragsutbildning på yrkeshogskolan.se. Listan på yrkeshogskolan.se uppdateras ca en gång i månaden, och er utbildning kommer därför inte visas direkt efter att ni fyllt i kryssrutan. Anmälan kan endast göras för ett program eller kurs som helhet. 

Om datum för beslutsperiod har passerats kommer myndigheten inte att publicera utbildningen. Anmälan är inte bindande, utan endast ett sätt att synas på bland annat yrkeshogskolan.se för potentiella uppdragsgivare som företag, fackförbund och omställningsorganisationer. Alla publicerade utbildningar kommer att automatiskt tas bort efter passerat beslutsdatum för den aktuella utbildningen. Om behov uppstår att ta bort en publicering vid ett tidigare datum så kan du korrigera detta under Marknadsföring, genom att klicka ur kryssrutan. Anmälan om marknadsföring görs för respektive utbildningsomgång.

Till toppen

 

Checklista

Tänk på:

 • Det är ledningsgruppen för YH-utbildningen som även ansvarar för uppdragsutbildningen, undantaget är att anta sökande till utbildningen
 • Det är arbetsgivaren som bestämmer vem som ska gå utbildningen och inom uppdragsutbildningen ställs inga formella behörighetskrav
 • En uppdragsutbildning ger, på samma sätt som en ordinarie YH-utbildning, YH-poäng för de kurser man läser och ger den studerande rätt till utbildningsbevis eller kan leda till examen
 • Kursernas namn, antal poäng, innehåll och mål måste vara detsamma som i motsvarande yrkeshögskoleutbildning. Om formerna för kunskapskontroll skiljer sig från yrkeshögskoleutbildningen så bör ni ta fram separata kursplaner för uppdragsutbildningen
 • Det är inte möjligt att tillgodoräkna en hel utbildning inom ramen för uppdragsutbildning, utan endast del av utbildning i form av en eller flera kurser
 • Om en utbildning ska ge examen tänk på att anmäla uppdragsutbildningen som en hel utbildning, även om en eller flera kurser kommer att kunna tillgodoräknas
 • Uppdragsutbildningen ska vara avgiftsfri för de studerande
 • De studerande på en uppdragsutbildning är inte berättigade till studiestöd
 •  Uppdragsutbildning får inte anordnas eller bedrivas på sådant sätt eller i sådan omfattning att den får en negativ inverkan på en utbildning inom yrkeshögskolan eller för de studerande i en sådan utbildning
 • Myndigheten ansvarar inte för försäkringar av de studerande

Till toppen