?

Demoansökan - yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag

Observera att detta är en demoversion av ansökan och att informationen enbart är exempel. Tänk på att det inte går att ladda upp filer i eller skicka in demoansökan. När du skapar ansökan i skarpt läge kan du välja mellan att göra en helt ny ansökan, bygga på en föregående utbildning eller kopiera uppgifter från en föregående utbildning. Du kan läsa mer om detta när det är dags att skapa en ny ansökan.

 • demoversion

Faktauppgifter

Dessa uppgifter är redan ifyllda i ansökningsformuläret då de uppges i samband med ansökan om användarkonto/registrera organisation. Notera att informationen inte kan redigeras, ändringar utförs av behörig användare på sidan "Organisation & användare".

Organisation

Utbildningsanordnare

Aktiebolag

012345-6789

Postgatan 1
123 45 Stockholm
Stockholm, Stockholm

Besöksadressgatan 1
Stockholm

123456789

https://organisation.se

Info@Organisation.se

Förnamn Efternamn
0123456789
Förnamn.Efternamn@Organisation.se

Kontaktperson

Kontaktperson bör vara en person med kunskap om innehållet i ansökan och ska kunna kontaktas av myndigheten under hela handläggningstiden.

Uppgifter om utbildningen

Namn

Utbildningens namn bör tydligt ange vilket yrke utbildningen syftar till.
Läs mer i guiden med vanliga frågor till ansökan

Föregångare till den sökta utbildningen

Med föregångare menas att utbildningen tidigare har bedrivits som en YH-utbildning, av samma ansvariga utbildningsanordnare, i samma FA-region och att de övergripande målen är likvärdiga.

Om det finns en föregångare till utbildningen beskriv om utbildningen har förändrats och/eller utvecklats till innehåll och upplägg från den senast beviljade ansökningsomgången. Om tidigare utbildning fått kritik i samband med tillsyn eller kvalitetsgranskning, beskriv vilka åtgärder ni vidtagit för att åtgärda detta. Ange varför förändringen har skett och hur det har format den sökta utbildningen.

Omfattning i yrkeshögskolepoäng

Inom yrkeshögskolan motsvarar 5 YH-poäng en veckas heltidsstudier. En yrkeshögskoleutbildning ska omfatta minst 100 YH-poäng

Studietakt

Ange utbildningens studietakt. En yrkeshögskoleutbildning kan genomföras med en studietakt på heltid, deltid 75% eller deltid 50%. Annan studietakt medges ej med hänsyn till CSN:s regler för studiemedel.

Studieform

Ange den sökta utbildningens studieform. Utbildningen kan genomföras i bunden form eller på distans. Distans innebär att lärare och studerande i huvudsak är åtskilda i tid och rum. Den studerande ska i stor utsträckning ha möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen på den tid och plats som den studerande själv väljer.

Beskriv hur utbildningen är upplagd för lärande på distans och hur upplägget ger förutsättningar för de studerande att nå utbildningens mål. Redogör för hur det pedagogiska upplägget stödjer tät kontakt och återkoppling mellan studerande och utbildningsanordnare samt beskriv upplägget med exempelvis studier vid lärcentran, tekniska lösningar och antal fysiska träffar.

Ange hur många fysiska träffar som ni uppskattar att distansutbildningen kommer att omfatta totalt.

Undervisning på engelska

Undervisning får bedrivas på engelska, om det är befogat utifrån arbetsmarknadens behov enligt förordningen (2 kap 6a § YHF). Detta kan avse en eller flera av utbildningens kurser. Markera om utbildningen kommer att bedrivas helt, delvis eller inte alls på engelska och motivera varför.

Utbildningsomgångar

Lägg till omgångar för utbildningen. Start för omgång 1 kan antingen vara året efter beslutet från myndigheten fattas under perioden januari-december eller januari-juni året därpå. Det är möjligt att ansöka om maximalt fem omgångar, men det är viktigt att kunna visa på att det finns en efterfrågan för så många omgångar som man ansöker om.

Antalet omgångar och studerandeplatser kan komma att justeras av Myndigheten för yrkeshögskolan i samband med beslut.

Utbildningsomgång

Startår

Startmånad

Slutår

Slutmånad

1 av max 0 omgångar registrerade

Studieort

Ange studieort/orter där den sökta utbildningen genomförs. Om utbildningen genomförs på distans anges den ort där flertalet av de fysiska mötena äger rum. Det går att uppge max 10 orter.

Ange hur många av utbildningens studerandeplatser som ska ske på varje ort. Antalet studerandeplatser på orterna kan inte överstiga 35 st. Samtliga angivna orter kommer att publiceras på yrkeshogskolan.se.

I besluten finns studerandeplatserna omräknade till årsplatser. För att räkna ut hur många årsplatser som motsvarar studerandeplatser använd formeln: (antal studerandeplatser x utbildningens poäng)/200

Studieorter

Län

Kommun

Ort

Studerandeplatser

1 av max 5 studieorter är registrerade

0

Du får ha max 35 studerandeplatser

Alternativa utbildningsvägar

Om det finns alternativa utbildningsvägar, förutom yrkeshögskoleutbildning, för att uppnå den kompetens som ansökan syftar till, beskriv detta nedan och motivera i så fall varför yrkesrollen bör utbildas inom yrkeshögskolan.

Helikopterpilot- eller trafikflygarutbildning

Ansöker ni om helikopterpilot- eller trafikflygarutbildning?

Praktiska förutsättningar

Ange vilka praktiska förutsättningar utöver de som anges i Transportstyrelsens tillstånd ni anser att ni har för att kunna bedriva helikopterpilotutbildning eller trafikflygarutbildning med hög kvalitet. Exempel på praktiska förutsättningar kan vara utbildningsmaterial eller utrustning i form av flygplansflotta och simulatorutrustning.

Vilken/vilka flygplatser kommer utbildningen att operera från?

Tillträde

Behörighet

En utbildning inom yrkeshögskolan ska vara öppen för alla som uppfyller behörighetskraven för utbildningen. Det får även ställas krav på särskilda förkunskaper. Sådana krav ska vara nödvändiga för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Om utbildningen inte ställer krav på särskilda förkunskaper, kryssa i rutan ”Kräver endast grundläggande behörighet”.

Läs mer i guiden med vanliga frågor till ansökan

Särskilda förkunskaper

Kurser

Det går att välja en eller flera kurser från olika program som motsvarar kraven på särskilda förkunskaper. För att välja teoretiska kurser utan koppling till specifikt gymnasieprogram välj ”Teoretiska kurser som finns på fler program”. Om ni vill ange kurser från gymnasieskolan som saknas, välj ”Lägg till saknad kurs”. Notera att ett helt program inte får anges.

.

Tillagda kurser:

Dina valda kurser från: Barn- och fritidsprogrammet

Dina tillagda kurser:

Eller
Det går att välja en eller flera kurser från olika program som motsvarar kraven på särskilda förkunskaper. För att välja teoretiska kurser utan koppling till specifikt gymnasieprogram välj ”Teoretiska kurser som finns på fler program”. Om ni vill ange kurser från gymnasieskolan som saknas, välj ”Lägg till saknad kurs”. Notera att ett helt program inte får anges.

.

Tillagda kurser:

Dina valda kurser från: Vård- och omsorgsprogrammet

Dina tillagda kurser:

Yrkeserfarenhet

De särskilda förkunskaperna får även avse yrkeserfarenhet om det finns särskilda skäl som är en förutsättning för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde utbildningen förbereder för.

Ange nedan i vilken omfattning och vilken typ av yrkeserfarenhet som krävs.

Andra kunskaper eller villkor

De särskilda förkunskaperna får även avse andra kunskaper om det finns särskilda skäl som är en förutsättning för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde utbildningen förbereder för. Till exempel förutsätter utbildningar till trafiklärare körkort som ett villkor.

Ange de kunskaper, som kräver särskilda skäl, eller de villkor som är en förutsättning för speciell inriktning eller det yrkesområde utbildningen förbereder för.

Motivera kraven

Ange en motivering till varför kurserna behövs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Ange en motivering till varför yrkeserfarenheten är nödvändig för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Ange en motivering till varför andra kunskaper eller villkor behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörighetsgivande förutbildning

Behörighetsgivande förutbildning kan endast erbjudas om förkunskapskraven inte är grundläggande behörighet. Ni ska i ansökan ange om ni planerar att erbjuda behörighetsgivande förutbildning. Observera att detta är en intresseanmälan för att myndigheten ska få en uppfattning om hur många anordnare som är intresserade av att bedriva behörighetsgivande förutbildning.

Planerar ni att erbjuda behörighetsgivande förutbildning om utbildningen skulle ha för få sökande?

Urvalsgrunder

De urvalsgrunder som anges i utbildningsplanen är bindande. Hur urvalet ska gå till kommuniceras till sökande i samband med ansökan till utbildningen och kan därefter inte ändras under pågående urval. Tillträdesprocessen ska dokumenteras i sin helhet och vara tillgänglig för myndigheten i samband med tillsyn, kvalitetsgranskning och annan uppföljning.

Det är inte möjligt att välja urvalsgrunden yrkeserfarenhet om utbildningen inte har yrkeserfarenhet som behörighetskrav.

Läs mer i guiden med vanliga frågor till ansökan

Vilka urvalsgrunder kommer ni att använda?

Innehåll och upplägg

Examen och resultat av lärande

Inom yrkeshögskolan finns två examensnivåer, yrkeshögskoleexamen och kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Den stora merparten av utbildningarna leder fram till en yrkeshögskoleexamen. En utbildning måste inte leda till en examen, men om den omfattar minst 200 yrkeshögskolepoäng måste den avslutas med en examen.  

Motivera i ansökan val av examen samt redogör för hur mottagande arbetsliv har kommit fram till att yrkesrollen innehåller de kunskaper, färdigheter och kompetenser som motsvarar kraven för vald examen.

De kunskaper, färdigheter och kompetenser som är utbildningens mål ska överensstämma med arbetslivets behov och kraven för den examen som valts i ansökan. Det är möjligt att ange flera mål.

Läs mer i guiden med vanliga frågor till ansökan

Kurser

Utbildningen ska bedrivas i form av en eller flera kurser och resulterar antingen i utbildning utan examen, yrkeshögskoleexamen eller kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Om examensarbete ingår i utbildningen ska detta anges som en egen kurs. Om utbildningen har valbara kurser ska dessa rikta sig mot samma arbetsliv som resten av utbildningen. Den valbara delen av utbildningen får utgöra maximalt 50 % av utbildningens totala poäng. Som betyg används Icke godkänt, Godkänt och Väl godkänt. Alla kurser, även LIA (lärande i arbete) och examensarbetet, ska kunna betygssättas med samtliga betygsnivåer.

Kursplaner ska inte skickas in till myndigheten i samband med ansökan, men ska finnas färdiga hos utbildningsanordnaren när utbildningen startar och vara fastställda av utbildningens ledningsgrupp. Kursplanerna ska ha sin grund i och utvecklas utifrån de kursbeskrivningar ni anger i ansökan. Kursbeskrivningarna kommer endast finnas i ansökansrapporten för att beskriva innehållet i kurserna.
I beslutad utbildningsplan kommer endast kursernas namn och poäng finnas, innehållet i kurserna reglerar ni själva utifrån era fastställda kursplaner.
För varje kurs ska eventuella tillägg som påverkar budgeten anges.

Om ni har valt att bygga på föregående utbildning eller kopiera uppgifter från föregående utbildning, är frågan "Innehåller kursen tillägg som har påverkan på budgeten?" förifylld med "Nej". Om kursen innehåller tillägg måste detta ändras manuellt för respektive kurs.

OBS! För en utbildning med nationellt likvärdigt innehåll är det inte möjligt att ange tillägg som har påverkan på budgeten under sektionen Kurser. Ange eventuella motiveringar under Ekonomi.

Läs mer i guiden med vanliga frågor till ansökan

Kursnamn

Kurstyp

Poäng

Obligatorisk/Valbar

Utbildningen består av 1 kurser (varav 0 valbara)

Totala poäng: 20
Valbara poäng: 0

Yrkesroller

I ansökan ska den yrkesroll som utbildningen leder till uppges. Om utbildningen resulterar i flera yrkesroller ska samtliga studerande kunna nå dessa direkt efter avslutad utbildning.

Fyll i vilken/vilka yrkesroller utbildningen leder till. Om utbildningen leder till flera yrkesroller som samtliga studerande kan nå direkt efter avslutad utbildning, anges dessa utan inbördes ordning. Utgå i första hand från de yrkesroller som finns tillgängliga i Standard för svensk yrkesklassificering 2012, SSYK. Sökfunktion för yrken finns här.

Yrkesroller

Id

Genomförande

Utbildningen bör vara upplagd och organiserad så att den är anpassad och tillgänglig för individer med olika bakgrund och som befinner sig i olika livssituationer. Samtidigt ska flexibiliteten anpassas till utbildningens undervisningsmetoder och innehåll. Exempel på undervisningsmetoder som kan användas i utbildningar är projektarbeten, laborationer, självstudier, seminarier, klassrumsundervisning, distansundervisning, föreläsningar, studiebesök, praktiska fallstudier och LIA. Redogör för hur ni kommer att utforma utbildningen så att den ger samtliga studerande goda förutsättningar att nå utbildningsmålen. TIll exempel vilka undervisningsmetoder ni kommer att använda er av och vilken utrustning och lärverktyg ni kommer att använda och som ni som utbildningsanordnare kommer att stå för.

Beskriv hur ni kommer att lägga upp och organisera utbildningen för att ge samtliga studerande goda förutsättningar att nå de beskrivna utbildningsmålen.

Beskriv om utbildningen har förändrats och/eller utvecklats till innehåll och upplägg från den senast beviljade ansökningsomgången. Om tidigare utbildning fått kritik i samband med tillsyn eller kvalitetsgranskning, beskriv vilka åtgärder ni vidtagit för att åtgärda detta. Ange varför förändringen har skett och hur det har format den sökta utbildningen.

Lärar- eller handledarledd verksamhet

Lärar- eller handledarledd verksamhet är i förväg planerad tid då den studerande i grupp eller enskilt har aktiv undervisning eller handledning.
Läs mer i guiden med vanliga frågor till ansökan

Hur många timmar lärar- eller handledarledd verksamhet omfattar utbildningen?

Kvalitetssäkring

Beskriv utbildningens systematiska kvalitetsarbete, det vill säga hur det säkerställs att utbildningen fungerar som det är tänkt. Beskriv kvalitetssäkringen i alla fyra faser: planering, genomförande, utvärdering och förbättring. Beskriv ledningsgruppens roll och ansvar i kvalitetsarbetet.

Läs mer i guiden med vanliga frågor till ansökan

Arbetsmarknadens efterfrågan

En tydlig efterfrågan på aktuell yrkesroll/kompetens är av stor betydelse när myndigheten ska besluta om vilka utbildningar som kan beviljas. Enligt förordningen (enligt 1 kap 3 § YHF) krävs följande för att en utbildning antingen:

 • svarar mot ett behov av kvalificerad arbetskraft i arbetslivet eller
 • medverkar till att utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande inom ett smalt yrkesområde, som är av betydelse för individen och samhället

Arbetsmarknadens behov

Ange de 5-10 kompetenskrav som är kvalitetskritiska för det yrkesutövande som utbildningen leder till.

Kompetens

Arbetsmarknadens efterfrågan på den specifika yrkesrollen

Efterfrågan ska beskrivas utifrån den yrkesroll/kompetens som utbildningen leder till. Beskrivningen av efterfrågan bör även stödjas av sakliga och relevanta underlag. En beskrivning som enbart lyfter fram ett önskat behov i en bransch, utan att det samtidigt framgår ett tydligt anställningsbehov, räcker inte som beskrivning av en tydlig efterfrågan. Det är viktigt att det i beskrivningen tydligt framgår ett konkret anställningsbehov de närmaste åren. Tänk på att beakta de utbildningar som redan finns beviljade inom inriktningen.

Uppgifter om befintligt utbildningsutbud finns på myh.se för respektive ansökningsomgång.
Läs mer på myh.se

Yrkesroller/kompetenser som främst syftar till eget företagande bör istället beskrivas utifrån efterfrågan på aktuella tjänster och produkter. Det är viktigt att det i beskrivningen framgår en konkret efterfrågan på aktuella tjänster och produkter de närmaste åren. Andra indikatorer kan vara tillväxt i den/de branscher där yrket ingår eller att teknikutvecklingen ställer nya krav på kompetens eller påverkar efterfrågan på företagstjänster. Ansökan ska kunna beskriva på vilket sätt utbildningen är efterfrågad av arbetsmarknaden regionalt och nationellt. Efterfrågan på en yrkesroll/kompetens kan se olika ut beroende på vilken typ av utbildning det är.

Läs mer om:
Myndighetens analysarbete
Smala yrkesområden
Prioriteringar för ansökningsomgången

Anser ni att ansökan beskriver ett kvalificerat yrkeskunnande som kan tillhöra ett smalt yrkesområde?

Eget företagande eller anställning

Faktorer som påverkar efterfrågan

Med utgångspunkt från efterfrågan som ni beskrivit ovan och redan beviljat utbildningsutbud – motivera varför denna utbildning är efterfrågad och varför inte redan beviljat utbildningsutbud räcker till.

Redogör och kryssa i det eller de alternativ som påverkar efterfrågan på den aktuella yrkesrollen och fyll sedan i fritext utifrån varje ikryssat val. Detta gäller både negativ och positiv påverkan.

 • Beskriv hur lagförändringar påverkar efterfrågan på den aktuella yrkesrollen.

 • Beskriv hur konjunkturförändringar påverkar efterfrågan på den aktuella yrkesrollen.

 • Beskriv hur politiska beslut påverkar efterfrågan på den aktuella yrkesrollen.

 • Beskriv hur klimat och miljö påverkar efterfrågan på den aktuella yrkesrollen.

 • Beskriv hur teknisk utveckling påverkar efterfrågan på den aktuella yrkesrollen.

 • Beskriv hur generationsväxling påverkar efterfrågan på den aktuella yrkesrollen.

 • Beskriv hur andra branscher påverkar efterfrågan på den aktuella yrkesrollen.

 • Beskriv hur andra trender och tendenser påverkar efterfrågan på den aktuella yrkesrollen.

Arbetslivsanknytning

Arbetslivets medverkan

Utbildningen ska präglas av såväl stark arbetslivsanknytning som teoretisk förankring, samt utvecklas och bedrivas i samverkan mellan arbetsliv och utbildningsanordnare. Arbetslivet ska aktivt medverka i yrkeshögskoleutbildningarna. Det är därför av stor betydelse att ni tydligt kan påvisa arbetslivets medverkan i utbildningen.

Referenspersonerna ska återspegla den efterfrågan på kompetens som arbetslivet behöver.
Regelverket är nationellt och bygger på att utbildningen ska förse det svenska arbetslivet med kompetens. Det innebär att myndigheten endast godtar underlag från företag och organisationer etablerade i Sverige i en ansökan.
För en bunden utbildning bör därför referenspersonerna finnas i geografisk närhet till studieorten medan vid distansutbildningar bör referenspersonerna ha en större geografisk spridning över landet. Detta gäller även LIA - platser som referenspersonerna anger.

Så här gör du:
Klicka på "Lägg till referensperson" och fyll i uppgifterna som efterfrågas. När du sedan skickar förfrågan får era referenspersoner ett e-postmeddelande med en länk. Via länken kan referenspersonen välja att antingen bekräfta eller dementera uppgifterna. Antalet företag och organisationer som ni kan uppge i ansökan är begränsat till 25 stycken. Ni kan ändra uppgifter, lägga till eller ta bort referenspersoner fram till dess att ni skickar in ansökan. När ansökan är inskickad blir den låst och inga uppgifter kan redigeras.
Referenspersonernas uppgifter kommer då visas som bekräftade eller dementerade.

Samtliga referenspersoner som anges i ansökan måste ha bekräftat eller dementerat uppgifterna för att ansökan ska kunna skickas in. Observera att om ni granskar en referensperson måste ni trycka på Avbryt om ni inte behöver redigera information. Trycker ni på Spara så måste e-post skickas till referenspersonen på nytt och denne måste återigen bekräfta eller dementera.

Tänk på att vara noggrann med att kontrollera att e-postadressen till era referenspersoner inte innehåller felstavning eller ogiltigt domännamn då systemet inte kommer att meddela er i de fall e-posten är olevererad. Om era referenspersoner inte har fått e-postmeddelandet från er via ansökningssystemet kan ni prova att skicka ett e-postmeddelande från ert eget e-postprogram till den aktuella e-postadressen för att kontrollera om ni får tillbaka meddelandet som olevererat.

E-postadress Organisation Datum Status
anders.andersson@bolag.se Bolag AB Skapad 2022-08-16

Samverkan

Beskriv hur samverkan med arbetslivet har sett ut i framtagandet av utbildningen och ansökan.

Beskriv vem eller vilka som har tagit initiativ till aktuell ansökan.

Medfinansiering

Finansierar arbetslivet delar av utbildningen?

Beskriv på vilket sätt arbetsliv och arbetsgivare kommer att vara involverade i utbildningens genomförande och hur arbetslivet bidrar med finansiering tex genom medverkan i ledningsgrupp, undervisning, lärare, föreläsare, studiebesök eller utrustning med mera.

Organisation och ledning

Kompetens och förutsättningar

En utbildningsanordnare ska enligt 12 § lagen om yrkeshögskolan ha den kompetens och de förutsättningar som krävs för att anordna utbildning inom det yrkesområde som utbildningen avser. Ni behöver därför bland annat ange en till tre personer som har yrkeserfarenhet från det yrkesområde som ansökan avser. Det räcker med en person för att uppfylla kravet.

Med yrkeserfarenhet avses här egen erfarenhet och kompetens inom ett eller flera yrkesområden, exempelvis genom att själv ha arbetat i yrket. Med yrkeserfarenhet menas inte att ha en uppfattning om yrket eller ingå i nätverk eller i en branschorganisation.

Yrkeserfarenheten behöver inte komma från arbete inom exakt samma yrkesroll eller yrkesroller som utbildningen avser men den ska vara tillräckligt närliggande för att personen eller personerna som besitter den ska kunna bidra till verksamheten genom att

 • utbyta kunskaper och erfarenheter med det anställande arbetslivet samt de arbetsgivare som medverkar som arbetslivsrepresentanter i utbildningarnas ledningsgrupper,
 • samarbeta med arbetslivet genom att utveckla utbildningsmomentet lärande i arbete (LIA) om utbildningen innehåller LIA,
 • hjälpa till att avgöra vem som ska utses att leda det dagliga arbetet i verksamheten, 
 • delta i rekrytering eller anlitande av undervisande personal och 
 • avgöra vilken utrustning som ska införskaffas till utbildningen. 

Personen som avses ovan kan vara knuten till sökande på annat sätt än som anställd. Om utbildningen blir beviljad och personen med yrkeserfarenhet som angetts i ansökan får rollen som ledamot i ledningsgruppen eller anlitas som lärare på utbildningen måste denne ersättas. En annan person behöver då överta rollen som person med yrkeserfarenhet. Detta byte ska dokumenteras och kan komma att granskas vid eventuell tillsyn eller kvalitetsgranskning men det behöver inte anmälas till myndigheten.

Ange personer

Vem eller vilka i er organisation har yrkeserfarenhet från det yrkesområde som ansökan avser?
Förnamn Efternamn

Ändamålsenliga lokaler

Ni behöver ange att ni avser att tillhandahålla lämpliga lokaler för utbildningen och lämplig utrustning som utbildningen kräver vid utbildningens start. Ni behöver dock inte ha lokaler och utrustning på plats vid tidpunkten för ansökan.

Underlag

Som en del av prövningen granskar myndigheten er kreditvärdighet och kontrollerar att ni inte har skulder. För detta behöver ni inte lämna in något underlag.

Om er organisation är annan än stat, region eller kommun ska ni ge in utdrag eller registreringsbevis från Bolagsverket eller underlag från annan ansvarig myndighet som visar att ni inte försatts i konkurs. Bevis får inte vara äldre än tre månader vid tidpunkten för när ansökan skickas in till myndigheten.

Ni får inte ha obetalda skulder eller avgifter till det offentliga hos kronofogden, oavsett belopp, eller vara försatt i konkurs vid något tillfälle från det att ansökan inkommit till myndigheten till dess att beslut fattats.

Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare

Redovisa eventuella övriga utbildningsanordnare som deltar i genomförandet av utbildningen. Som övrig utbildningsanordnare räknas en annan organisation (med eget organisationsnummer) som har ett väsentligt pedagogiskt inslag i de delar av utbildningen där alla studerande deltar. Ett exempel på detta är när en ansvarig utbildningsanordnare lämnar över genomförandet av en kurs eller en hel utbildning på entreprenad. Den ansvarige utbildningsanordnaren förblir myndighetens motpart och är fortfarande ekonomiskt och juridiskt ansvarig för utbildningen. Observera att detta inte avser utbildningsinsatser från inhyrda konsulter.
Organisationsnummer Organisation

Värdegrund

Verksamheten inom yrkeshögskolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar (enligt 3 § YHL). Var och en som verkar inom yrkeshögskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde samt respekt för de mänskliga rättigheterna och vår gemensamma miljö. I synnerhet ska den som verkar inom yrkeshögskolan främja jämställdhet mellan könen och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Utbildningar ska inom yrkeshögskolan bidra till att bryta traditioner i fråga om könsbundna utbildnings- och yrkesval (enligt 6 § 5 p YHL). Myndigheten vill därför veta hur ni som utbildningsanordnare arbetar för att könsfördelningen på utbildningen ska bli så jämn som möjligt.

Beskriv ert arbete för att motverka alla former av kränkande behandling.

Beskriv hur ni som utbildningsanordnare arbetar för att könsfördelningen på utbildningen ska bli så jämn som möjlig. Om ni har en tidigare beviljad utbildning beskriv vad ert arbete har gett för resultat.

Hur arbetar ni under utbildningen för att stötta studerande av underrepresenterat kön i deras yrkesval?

Tillgänglighet

Utöver behörighetsvillkoren i förordningen, skall utbildningar även uppfylla nedanstående krav: Enligt diskrimineringslagen (2008:567) ska åtgärder vidtas för att öka tillgängligheten så att personer med funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Ett exempel på åtgärder, utöver att göra lokalerna tillgängliga, kan vara ökad tillgänglighet av information via webbplatser knutna till utbildningen. Enligt 6 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) ska arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen, om det behövs, vara tillgängliga för och kunna användas även av arbetstagare med funktionsnedsättning. Med arbetstagare likställs de som genomgår utbildning.

Beskriv de lokaler där utbildningen ska bedrivas ur ett tillgänglighetsperspektiv. Om ni i dagsläget inte vet i vilka lokaler utbildningen kommer att bedrivas, beskriv vilka krav ni kommer att ställa i samband med anskaffning av lokaler. Beskriv även era övriga åtgärder för hur utbildningen ska bedrivas ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Ekonomisk planering

Kostnadsbudget

Använd mallen nedan för att göra en kostnadsbudget. Ladda sedan upp filen.

Manual för ifyllande av kostnadsbudget

Läs mer i guiden med vanliga frågor till ansökan

Studerandeavgifter

En bedömning om den eventuella studerandeavgiften är skälig kommer att göras. Om avgiften inte är skälig med hänsyn till de kostnader som utbildningsanordnaren har kan detta leda till att utbildningen inte kan ingå i yrkeshögskolan.

Ange vilket belopp ni har för avsikt att ta ut per studerande för hela utbildningen.

Motivera studerandeavgiftens storlek.

Övrigt

Övrigt