?

Demoansökan - yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag

Observera att detta är en demoversion av ansökan och att informationen enbart är exempel. Tänk på att det inte går att ladda upp filer i eller skicka in demoansökan. När du skapar ansökan i skarpt läge kan du välja mellan att göra en helt ny ansökan, bygga på en föregående utbildning eller kopiera uppgifter från en föregående utbildning. Du kan läsa mer om detta när det är dags att skapa en ny ansökan.

 • demoversion

Faktauppgifter

Dessa uppgifter är redan ifyllda i ansökningsformuläret då de uppges i samband med ansökan om användarkonto/registrera organisation. Notera att informationen inte kan redigeras, ändringar utförs av behörig användare på sidan "Organisation & användare".

Organisation

Utbildningsanordnare

Aktiebolag

012345-6789

Postgatan 1
123 45 Stockholm
Stockholm, Stockholm

Besöksadressgatan 1
Stockholm

123456789

https://organisation.se

Info@Organisation.se

Förnamn Efternamn
0123456789
Förnamn.Efternamn@Organisation.se

Kontaktperson

Kontaktperson bör vara en person med kunskap om innehållet i ansökan och ska kunna kontaktas av myndigheten under hela handläggningstiden.

Uppgifter om utbildningen

Namn

Utbildningens namn bör tydligt ange vilket yrke utbildningen syftar till.
Läs mer i guiden med vanliga frågor till ansökan

Omfattning i yrkeshögskolepoäng

Inom yrkeshögskolan motsvarar 5 YH-poäng en veckas heltidsstudier. En yrkeshögskoleutbildning ska omfatta minst 100 YH-poäng

Studietakt

Ange utbildningens studietakt. En yrkeshögskoleutbildning kan genomföras med en studietakt på heltid, deltid 75% eller deltid 50%. Annan studietakt medges ej med hänsyn till CSN:s regler för studiemedel.

Studieform

Ange den sökta utbildningens studieform. Utbildningen kan genomföras i bunden form eller på distans. Distans innebär att lärare och studerande i huvudsak är åtskilda i tid och rum. Den studerande ska i stor utsträckning ha möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen på den tid och plats som den studerande själv väljer.

Beskriv hur utbildningen är upplagd för lärande på distans och hur upplägget ger förutsättningar för de studerande att nå utbildningens mål. Redogör för hur det pedagogiska upplägget stödjer tät kontakt och återkoppling mellan studerande och utbildningsanordnare samt beskriv upplägget med exempelvis studier vid lärcentran, tekniska lösningar och antal fysiska träffar.

Ange hur många fysiska träffar som ni uppskattar att distansutbildningen kommer att omfatta totalt.

Undervisning på engelska

Undervisning får bedrivas på engelska, om det är befogat utifrån arbetsmarknadens behov enligt förordningen (2 kap 6a § YHF). Detta kan avse en eller flera av utbildningens kurser. Markera om utbildningen kommer att bedrivas helt, delvis eller inte alls på engelska och motivera varför.

Utbildningsomgångar

Lägg till omgångar för utbildningen. Start för omgång 1 kan antingen vara samma år som beslutet från myndigheten fattas under perioden juli-december eller januari-juni året därpå. Det är möjligt att ansöka om maximalt fem omgångar, men det är viktigt att kunna visa på att det finns en efterfrågan för så många omgångar som man ansöker om.
Antalet omgångar och studerandeplatser kan komma att justeras av Myndigheten för yrkeshögskolan i samband med beslut.

Utbildningsomgång

Startår

Startmånad

Slutår

Slutmånad

1 av max 0 omgångar registrerade

Studieort

Ange studieort/orter där den sökta utbildningen genomförs. Om utbildningen genomförs på distans anges den ort där flertalet av de fysiska mötena äger rum. Det går att uppge max 10 orter.

Ange hur många av utbildningens studerandeplatser som ska ske på varje ort. Antalet studerandeplatser på orterna kan inte överstiga 35 st. Samtliga angivna orter kommer att publiceras på yrkeshogskolan.se.

Studieorter

Län

Kommun

Ort

Studerandeplatser

1 av max 10 studieorter är registrerade

0

Du får ha max 35 studerandeplatser

Alternativa utbildningsvägar

Om det finns alternativa utbildningsvägar, förutom yrkeshögskoleutbildning, för att uppnå den kompetens som ansökan syftar till, beskriv detta nedan och motivera i så fall varför yrkesrollen bör utbildas inom yrkeshögskolan.

Helikopterpilot- eller trafikflygarutbildning

Ansöker ni om helikopterpilot- eller trafikflygarutbildning?

Ledningsstrukturer

Beskriv ledningsstrukturer och befattningshavare. Namnge Accountable Manager (AM), Head of Training (HT), Chief Flight Instructor (CFI), Chief Theoretical Knowledge Instructor (CTKI), Compliance Monitoring Manager (CMM) samt Safety Manager (SM).

Transportstyrelsens verksamhetskontroll

Uppge eventuella anmärkningar vid senaste verksamhetskontrollen av Transportstyrelsen.

Ladda upp Transportstyrelsens verksamhetskontroll som pdf-fil

Miljömässiga förutsättningar

Miljödomstolen utfärdar tillstånd för aktuell flygplats. På vilket sätt anser ni att ni uppfyller de miljökrav enligt beslutet som gäller för er som utbildningsanordnare?

Hur arbetar ni systematiskt med miljöfrågor som främjar en hållbar utveckling (till exempel grön inflygning)?

Ladda upp miljörapport för aktuell flygplats

Andra praktiska förutsättningar

Ange vilka praktiska förutsättningar utöver de som anges i Transportstyrelsens tillstånd ni anser att ni har för att kunna bedriva helikopterpilotutbildning eller trafikflygarutbildning med hög kvalitet? Exempel på praktiska förutsättningar kan vara utbildningsmaterial eller utrustning i form av flygplansflotta och simulatorutrustning.

Vilken/vilka flygplatser kommer utbildningen att operera från?

Tillträde

Behörighet

En utbildning inom yrkeshögskolan ska vara öppen för alla som uppfyller behörighetskraven för utbildningen. Det får även ställas krav på särskilda förkunskaper. Sådana krav ska vara nödvändiga för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Om utbildningen inte ställer krav på särskilda förkunskaper, kryssa i rutan ”Kräver endast grundläggande behörighet”.

Läs mer i guiden med vanliga frågor till ansökan

Särskilda förkunskaper

Kurser

Det går att välja en eller flera kurser från olika program som motsvarar kraven på särskilda förkunskaper. Om ni vill ange kurser från gymnasieskolan som saknas, välj "Lägg till saknad kurs". Notera att ett helt program inte får anges.

Tillagda kurser:

Dina valda kurser från: Barn- och fritidsprogrammet

Dina tillagda kurser:

Eller
Det går att välja en eller flera kurser från olika program som motsvarar kraven på särskilda förkunskaper. Om ni vill ange kurser från gymnasieskolan som saknas, välj "Lägg till saknad kurs". Notera att ett helt program inte får anges.

Tillagda kurser:

Dina valda kurser från: Vård- och omsorgsprogrammet

Dina tillagda kurser:

Yrkeserfarenhet

De särskilda förkunskaperna får även avse yrkeserfarenhet om det finns särskilda skäl som är en förutsättning för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde utbildningen förbereder för.

Ange nedan i vilken omfattning och vilken typ av yrkeserfarenhet som krävs.

Andra kunskaper eller villkor

De särskilda förkunskaperna får även avse andra kunskaper om det finns särskilda skäl som är en förutsättning för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde utbildningen förbereder för. Till exempel förutsätter utbildningar till trafiklärare körkort som ett villkor.

Ange de kunskaper, som kräver särskilda skäl, eller de villkor som är en förutsättning för speciell inriktning eller det yrkesområde utbildningen förbereder för.

Motivera kraven

Ange en motivering till varför kurserna behövs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Ange en motivering till varför yrkeserfarenheten är nödvändig för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Ange en motivering till varför andra kunskaper eller villkor behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörighetsgivande förutbildning

Behörighetsgivande förutbildning kan endast erbjudas om förkunskapskraven inte är grundläggande behörighet. Ni ska i ansökan ange om ni planerar att erbjuda behörighetsgivande förutbildning. Observera att detta är en intresseanmälan för att myndigheten ska få en uppfattning om hur många anordnare som är intresserade av att bedriva behörighetsgivande förutbildning.

Planerar ni att erbjuda behörighetsgivande förutbildning om utbildningen skulle ha för få sökande?

Urvalsgrunder

Enligt förordningen ska du som utbildningsanordnare lämna de uppgifter som behövs för myndighetens tillsyn, kvalitetsgranskning, uppföljning och utvärdering. Vid till exempel tillsyn behöver det finnas en fullständig och väl beskrivande dokumentation av utbildningens styrdokument, organisation, administration och genomförande.

Läs mer i guiden med vanliga frågor till ansökan

Vilka urvalsgrunder kommer ni att använda?

Innehåll och upplägg

Myndigheten har tagit fram föreskrifter för följande yrkesroller:

 • Tandsköterska
 • Trafiklärare
 • Utbildningar som uppfyller utbildningskraven för auktorisation lågspänning inom elinstallation
 • Utbildningar som uppfyller utbildningskraven för fullständig auktorisation inom elinstallation
 • Stödpedagog inom funktionshinderområdet
 • Instrument- och steriltekniker

Tänk på att myndighetens föreskrifter om nationell likvärdighet ska följas ordagrant.

Läs mer i föreskriften

Examen och resultat av lärande

Inom yrkeshögskolan finns två examensnivåer, yrkeshögskoleexamen och kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Den stora merparten av utbildningarna leder fram till en yrkeshögskoleexamen. En utbildning måste inte leda till en examen, men om den omfattar minst 200 yrkeshögskolepoäng måste den avslutas med en examen.  

Motivera i ansökan val av examen samt redogör för hur mottagande arbetsliv har kommit fram till att yrkesrollen innehåller de kunskaper, färdigheter och kompetenser som motsvarar kraven för vald examen.

De kunskaper, färdigheter och kompetenser som är utbildningens mål ska överensstämma med arbetslivets behov och kraven för den examen som valts i ansökan. Det är möjligt att ange flera mål.

Läs mer i guiden med vanliga frågor till ansökan

Kurser

Utbildningen ska bedrivas i form av en eller flera kurser och resulterar antingen i utbildning utan examen, yrkeshögskoleexamen eller kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Om examensarbete ingår i utbildningen ska detta anges som en egen kurs. Om utbildningen har valbara kurser ska dessa rikta sig mot samma arbetsliv som resten av utbildningen. Den valbara delen av utbildningen får utgöra maximalt 50 % av utbildningens totala poäng. Som betyg används Icke godkänt, Godkänt och Väl godkänt. Alla kurser, även LIA (lärande i arbete) och examensarbetet, ska kunna betygssättas med samtliga betygsnivåer.

Kursplaner ska inte skickas in till myndigheten i samband med ansökan, men ska finnas färdiga hos utbildningsanordnaren när utbildningen startar och vara fastställda av utbildningens ledningsgrupp. Kursplanerna ska ha sin grund i och utvecklas utifrån de kursbeskrivningar ni anger i ansökan.

Om ni har valt att bygga på föregående utbildning eller kopiera uppgifter från föregående utbildning, är frågan "Innehåller kursen tillägg som har påverkan på budgeten?" förifylld med "Nej". Om kursen innehåller tillägg måste detta ändras manuellt för respektive kurs.

Läs mer i guiden med vanliga frågor till ansökan

Kursnamn

Kurstyp

Poäng

Obligatorisk/Valbar

Utbildningen består av 1 kurser (varav 0 valbara)

Totala poäng: 20
Valbara poäng: 0

Yrkesroller

I ansökan ska den yrkesroll som utbildningen leder till uppges. Om utbildningen resulterar i flera yrkesroller ska samtliga studerande kunna nå dessa direkt efter avslutad utbildning.

Fyll i vilken/vilka yrkesroller utbildningen leder till. Om utbildningen leder till flera yrkesroller som samtliga studerande kan nå direkt efter avslutad utbildning, anges dessa utan inbördes ordning. Utgå i första hand från de yrkesroller som finns tillgängliga i Standard för svensk yrkesklassificering 2012, SSYK. Sökfunktion för yrken finns här.

Yrkesroller

Id

Genomförande

Utbildningen bör vara upplagd och organiserad så att den är anpassad och tillgänglig för individer med olika bakgrund och som befinner sig i olika livssituationer. Samtidigt ska flexibiliteten anpassas till utbildningens undervisningsmetoder och innehåll. Exempel på undervisningsmetoder som kan användas i utbildningar är projektarbeten, laborationer, självstudier, seminarier, klassrumsundervisning, distansundervisning, föreläsningar, studiebesök, praktiska fallstudier och LIA. Redogör för hur ni kommer att utforma utbildningen så att den ger samtliga studerande goda förutsättningar att nå utbildningsmålen. TIll exempel vilka undervisningsmetoder ni kommer att använda er av och vilken utrustning och lärverktyg ni kommer att använda och som ni som utbildningsanordnare kommer att stå för.

Beskriv hur ni kommer att lägga upp och organisera utbildningen för att ge samtliga studerande goda förutsättningar att nå de beskrivna utbildningsmålen.

Beskriv om utbildningen har förändrats och/eller utvecklats till innehåll och upplägg från den senast beviljade ansökningsomgången. Om tidigare utbildning fått kritik i samband med tillsyn eller kvalitetsgranskning, beskriv vilka åtgärder ni vidtagit för att åtgärda detta. Ange varför förändringen har skett och hur det har format den sökta utbildningen.

Lärar- eller handledarledd verksamhet

Lärar- eller handledarledd verksamhet är i förväg planerad tid då den studerande i grupp eller enskilt har aktiv undervisning eller handledning.
Läs mer i guiden med vanliga frågor till ansökan

Hur många timmar lärar- eller handledarledd verksamhet omfattar utbildningen?

Kvalitetssäkring

Beskriv hur ni planerar att kvalitetssäkra utbildningen – den ska omfatta utbildningens alla delar, resultat, processer och ledning. Kvalitetsarbetet ska vara väl anpassat till utbildningen och dess förutsättningar och fokusera på kontinuerliga förbättringar. Ett enkelt sätt är att använda en kvalitetssäkrings- och förbättringsmodell med fyra återkommande steg: planering, genomförande, utvärdering och förbättring.

Läs mer i guiden med vanliga frågor till ansökan

Arbetsmarknadens efterfrågan

En tydlig efterfrågan på aktuell yrkesroll/kompetens är av stor betydelse när myndigheten ska besluta om vilka utbildningar som kan beviljas. Enligt förordningen (enligt 1 kap 3 § YHF) krävs följande för att en utbildning antingen:

 • svarar mot ett behov av kvalificerad arbetskraft i arbetslivet eller
 • medverkar till att utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande inom ett smalt yrkesområde, som är av betydelse för individen och samhället

Arbetsmarknadens behov

Ange de 5-10 kompetenskrav som är kvalitetskritiska för det yrkesutövande som utbildningen leder till.

Kompetens

Arbetsmarknadens efterfrågan på den specifika yrkesrollen

Efterfrågan ska beskrivas utifrån den yrkesroll/kompetens som utbildningen leder till. Beskrivningen av efterfrågan bör även stödjas av sakliga och relevanta underlag. En beskrivning som enbart lyfter fram ett önskat behov i en bransch, utan att det samtidigt framgår ett tydligt anställningsbehov, räcker inte som beskrivning av en tydlig efterfrågan. Det är viktigt att det i beskrivningen tydligt framgår ett konkret anställningsbehov de närmaste åren. Tänk på att beakta de utbildningar som redan finns beviljade inom inriktningen.

Uppgifter om befintligt utbildningsutbud finns på myh.se för respektive ansökningsomgång.
Läs mer på myh.se

Yrkesroller/kompetenser som främst syftar till eget företagande bör istället beskrivas utifrån efterfrågan på aktuella tjänster och produkter. Det är viktigt att det i beskrivningen framgår en konkret efterfrågan på aktuella tjänster och produkter de närmaste åren. Andra indikatorer kan vara tillväxt i den/de branscher där yrket ingår eller att teknikutvecklingen ställer nya krav på kompetens eller påverkar efterfrågan på företagstjänster. Ansökan ska kunna beskriva på vilket sätt utbildningen är efterfrågad av arbetsmarknaden regionalt och nationellt. Efterfrågan på en yrkesroll/kompetens kan se olika ut beroende på vilken typ av utbildning det är.

Läs mer om myndighetens analysarbete

Läs mer om smala yrkesområden

Anser ni att ansökan beskriver ett kvalificerat yrkeskunnande som kan tillhöra ett smalt yrkesområde?

Eget företagande eller anställning

Faktorer som påverkar efterfrågan

Med utgångspunkt från efterfrågan som ni beskrivit ovan och redan beviljat utbildningsutbud – motivera varför denna utbildning är efterfrågad och varför inte redan beviljat utbildningsutbud räcker till.

Redogör och kryssa i det eller de alternativ som påverkar efterfrågan på den aktuella yrkesrollen och fyll sedan i fritext utifrån varje ikryssat val. Detta gäller både negativ och positiv påverkan.

 • Beskriv hur lagförändringar påverkar efterfrågan på den aktuella yrkesrollen.

 • Beskriv hur konjunkturförändringar påverkar efterfrågan på den aktuella yrkesrollen.

 • Beskriv hur politiska beslut påverkar efterfrågan på den aktuella yrkesrollen.

 • Beskriv hur klimat och miljö påverkar efterfrågan på den aktuella yrkesrollen.

 • Beskriv hur teknisk utveckling påverkar efterfrågan på den aktuella yrkesrollen.

 • Beskriv hur generationsväxling påverkar efterfrågan på den aktuella yrkesrollen.

 • Beskriv hur andra branscher påverkar efterfrågan på den aktuella yrkesrollen.

 • Beskriv hur andra trender och tendenser påverkar efterfrågan på den aktuella yrkesrollen.

Arbetslivsanknytning

Samverkan

 

Beskriv hur samverkan med arbetslivet har sett ut i framtagandet av utbildningen och ansökan. Ange vilka företag som ingått i arbetet och hur ni säkerställer att de studerande har tillgång till LIA-platser. Beskriv även på vilket sätt arbetsliv och arbetsgivare kommer att vara involverade i utbildningens genomförande i övrigt.

Beskriv vem eller vilka som har tagit initiativ till aktuell ansökan.

Organisation och ledning

Utbildningsanordnarens kompetens

I förordningen anges att utbildningsanordnaren ska ha den kompetens och de förutsättningar som krävs för att anordna utbildning inom det yrkesområde som utbildningen avser. Det anges även att de personer som anlitas av utbildningsanordnaren för undervisning eller handledning genom utbildning eller erfarenhet ska ha kompetens för den utbildning de ska bedriva. Utbildningsanordnaren ska se till att kompetensutveckling anordnas för dessa personer. Observera att i det fall ni anlitar underleverantörer så ska ni beskriva hur ansvars- och kompetensfördelningen ser ut mellan anordnaren och underleverantörerna i samtliga frågor.

Beskriv hur ni säkerställer att de som arbetar med utbildningen har tillräckliga kunskaper om yrkeshögskolans regelverk. Hos vilken eller vilka funktioner inom er organisation finns kunskaperna? Hur säkerställer ni att kunskaperna finns och tillämpas i organisationen under hela utbildningens genomförande?

Beskriv hur ni säkerställer att det inom er organisation finns tillräcklig pedagogisk kompetens för att planera och genomföra utbildningen på ett effektivt och rättssäkert sätt. Hos vilken eller vilka funktioner finns kompetensen? Hur säkerställer ni att kompetensen finns och tillämpas i organisationen under hela utbildningens genomförande?

Beskriv hur ni säkerställer att undervisande personer och LIA-handledare som anlitas för utbildningen har tillräcklig kompetens. Vem eller vilka inom er organisation ansvarar för rekryteringen? Vilken kompetens har dessa personer? Hur är de knutna till organisationen?

Beskriv hur ni arbetar för att skapa och bibehålla relationer med de företag och organisationer som efterfrågar utbildningen. Vilken eller vilka funktioner inom er organisation har ansvar för arbetslivskontakterna? Hur säkerställer ni att ni har relevanta och tillräckliga relationer med företag och organisationer? Hur säkerställer ni att relationerna kan bibehållas under utbildningens hela genomförande? Beskriv vilka krav ni ställer på anpassade lokaler och lämplig utrustning. Hur säkerställer ni att ni har tillgång till dessa under utbildningens hela genomförande?

Vilken eller vilka funktioner ansvarar för ekonomiska, organisatoriska och administrativa frågor? Hur säkerställs att tillräcklig kompetens finns inom dessa funktioner? Hur säkerställer ni att denna kompetens kan bibehållas under utbildningens hela genomförande?

Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare

Redovisa eventuella övriga utbildningsanordnare som deltar i genomförandet av utbildningen. Som övrig utbildningsanordnare räknas en annan organisation (med eget organisationsnummer) som har ett väsentligt pedagogiskt inslag i de delar av utbildningen där alla studerande deltar. Ett exempel på detta är när en ansvarig utbildningsanordnare lämnar över genomförandet av en kurs eller en hel utbildning på entreprenad. Den ansvarige utbildningsanordnaren förblir myndighetens motpart och är fortfarande ekonomiskt och juridiskt ansvarig för utbildningen. Observera att detta inte avser utbildningsinsatser från inhyrda konsulter.

Organisationsnummer

Organisationsnamn

Värdegrund

Verksamheten inom yrkeshögskolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar (enligt 3 § YHL). Var och en som verkar inom yrkeshögskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde samt respekt för de mänskliga rättigheterna och vår gemensamma miljö. I synnerhet ska den som verkar inom yrkeshögskolan främja jämställdhet mellan könen och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Utbildningar ska inom yrkeshögskolan bidra till att bryta traditioner i fråga om könsbundna utbildnings- och yrkesval (enligt 6 § 5 p YHL). Myndigheten vill därför veta hur ni som utbildningsanordnare arbetar för att könsfördelningen på utbildningen ska bli så jämn som möjligt.

Beskriv ert arbete för att motverka alla former av kränkande behandling.

Beskriv hur ni som utbildningsanordnare arbetar för att könsfördelningen på utbildningen ska bli så jämn som möjlig. Om ni har en tidigare beviljad utbildning beskriv vad ert arbete har gett för resultat.

Hur arbetar ni under utbildningen för att stötta studerande av underrepresenterat kön i deras yrkesval?

Tillgänglighet

Utöver behörighetsvillkoren i förordningen, skall utbildningar även uppfylla nedanstående krav: Enligt diskrimineringslagen (2008:567) ska åtgärder vidtas för att öka tillgängligheten så att personer med funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Ett exempel på åtgärder, utöver att göra lokalerna tillgängliga, kan vara ökad tillgänglighet av information via webbplatser knutna till utbildningen. Enligt 6 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) ska arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen, om det behövs, vara tillgängliga för och kunna användas även av arbetstagare med funktionsnedsättning. Med arbetstagare likställs de som genomgår utbildning.

Beskriv de lokaler där utbildningen ska bedrivas ur ett tillgänglighetsperspektiv. Om ni i dagsläget inte vet i vilka lokaler utbildningen kommer att bedrivas, beskriv vilka krav ni kommer att ställa i samband med anskaffning av lokaler. Beskriv även era övriga åtgärder för hur utbildningen ska bedrivas ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Ekonomisk planering

Kostnadsbudget

Använd mallen nedan för att göra en kostnadsbudget. Ladda sedan upp filen.

Manual för ifyllande av kostnadsbudget

Läs mer i guiden med vanliga frågor till ansökan

Statsbidrag eller särskilda medel

Ansökan om statsbidrag eller särskilda medel är baserat på schabloner. Vald schablon i ansökan ska överensstämma med utbildningens upplägg och behov av tillägg och motsvara nettokostnaden i mallen kostnadsbudget.

Grundbidraget för en yrkeshögskoleutbildning är schablon A. Utöver grundbidraget kan man söka om schablonmässiga tillägg för vissa kostnadsdrivande faktorer utbildningen kännetecknas av. Summan av tilläggen genererar en viss schablongrupp.

De schabloner som kan väljas är:

A är grundbidrag, “vanlig” klassrumsundervisning (56 000 kronor).
A1 Max 20 studerande = ett tillägg (5 600 kronor) 61 600 kronor.

B är grundbidrag + ett - två tillägg (5 600 kronor) 61 600 kronor.
B1 Max 20 studerande = ett tillägg (6 200 kronor) 67 800 kronor.

C är grundbidrag + tre - fyra tillägg (5 600 kronor x 2) 67 200 kronor.
C1 Max 20 studerande = ett tillägg 6 700 kronor) 73 900 kronor.

D är grundbidrag + fem - sju tillägg (5 600 kronor x 3) 72 800 kronor.
D1 Max 20 studerande = ett tillägg (7 300 kronor) 80 100 kronor.

E är grundbidrag + åtta - nio tillägg (5 600 kronor x 4) 78 400 kronor.
E1 Max 20 studerande = ett tillägg (7 800 kronor) 86 200 kronor

Vid kursbeskrivningen av varje kurs ska ni kryssa i rutor som visar att kursen kräver tilläggen.

Höjd schablongrupp ska grunda sig i att den totala kostnaden överstiger grundbidraget på grund av dessa kostnadsdrivande faktorer och inte enbart på att ni har dessa tillägg. Utbildningen kan i andra delar ha en lägre kostnad på grund av stordriftsfördelar med mera och därmed inte ha behov av en högre schablongrupp.

Det går att söka statsbidrag över schablon om kostnaden är större de schablonmässiga tilläggen. Det måste då framgå tydligt vilka kostnadsdrivande faktorer som gör att behov finns att söka bidrag över schablon.

Om beloppet “Nettokostnad per årsplats” i kostnadsbudgeten är lägre än grundschablonen ska ni ansöka om under schablon (samma ruta som över schablon). Ange det belopp i fritextfältet som kostnadsbudgeten resulterat i, avrundat till närmsta hundratal.

Läs mer i guiden med vanliga frågor till ansökan

Motivera varför den sökta utbildningen har behov som motsvarar sökt schablon (för schablon A och A1 behövs ingen motivering). Utgå från de valda tilläggen och var konkret i er motivering, exempelvis genom att ange namn på programvara eller vilken utbildningsspecifik utrustning som krävs.

Viktigt! Sökta tillägg måste även beskrivas gällande när i tiden under utbildningen dessa högre kostnader uppstår (till exempel kopplat till konkreta kurser, terminer etc.) Om det inte framgår av motiveringen vilket tillägg ni är berättigade till och varför ni har ökade kostnader för tillägget kan myndigheten besluta om ett lägre belopp.

Ange det belopp ni ansöker om per heltidsstuderande och år (årsplats) avrundat till närmaste 100 tal.

Motivera varför den sökta utbildningen har behov av ett högre belopp än det som schablonbeloppet motsvarar. Glöm ej att ange när i tiden under utbildningen dessa högre kostnader uppstår.

Årsredovisning

Privata organisationer som inte är aktiebolag ska ladda ned senaste (föregående års) bokslut/årsredovisning här.

Är bokslut / årsredovisning inte klar när ansökanswebben stänger ska ansökningarna kompletteras genom att bokslut / årsredovisning skickas in elektroniskt till registrator@myh.se snarast möjligt men senast 2020-10-31. För att underlätta vår hantering var vänlig ange ert organisationsnummer i mejlet.

Här kan ni ladda upp årets årsredovisning.

Övrigt

Övrigt

;