?

Demoansökan - yrkeshögskoleutbildning kort

Observera att detta är en demoversion av ansökan och att informationen enbart är exempel. Tänk på att det inte går att ladda upp filer i eller skicka in demoansökan. När du skapar ansökan i skarpt läge kan du välja mellan att göra en helt ny ansökan, bygga på en föregående utbildning eller kopiera uppgifter från en föregående utbildning. Du kan läsa mer om detta när det är dags att skapa en ny ansökan.

  • demoversion

Faktauppgifter

Dessa uppgifter är redan ifyllda i ansökningsformuläret då de uppges i samband med ansökan om användarkonto/registrera organisation. Notera att informationen inte kan redigeras, ändringar utförs av behörig användare på sidan "Organisation & användare".

Organisation

Utbildningsanordnare

Aktiebolag

012345-6789

Postgatan 1
123 45 Stockholm
Stockholm, Stockholm

Besöksadressgatan 1
Stockholm

123456789

https://organisation.se

Info@Organisation.se

Förnamn Efternamn
0123456789
Förnamn.Efternamn@Organisation.se

Kontaktperson

Kontaktperson bör vara en person med kunskap om innehållet i ansökan och ska kunna kontaktas av myndigheten under hela handläggningstiden.

Uppgifter om utbildningen

Namn

Tänk på att namnet inte ska innehålla ordet yrkeshögskoleutbildning, förkortningen YH, ort eller antal yrkeshögskolepoäng. 
Läs mer i guiden med vanliga frågor till ansökan

Föregångare till den sökta utbildningen

Med föregångare menas att utbildningen tidigare har bedrivits som en kort YH-utbildning, av samma ansvariga utbildningsanordnare, i samma FA-region och att de övergripande målen är likvärdiga.

Om det finns en föregångare till utbildningen beskriv om utbildningen har förändrats och/eller utvecklats till innehåll och upplägg från den senast beviljade ansökningsomgången. Om tidigare utbildning fått kritik i samband med tillsyn eller kvalitetsgranskning, beskriv vilka åtgärder ni vidtagit för att åtgärda detta. Ange varför förändringen har skett och hur det har format den sökta utbildningen.

Omfattning i yrkeshögskolepoäng

Inom yrkeshögskolan motsvarar 5 YH-poäng en veckas heltidsstudier. En kort yrkeshögskoleutbildning ska omfatta högst 99 YH-poäng.

Undervisning på engelska

Undervisning får bedrivas på engelska, om det är befogat utifrån arbetsmarknadens behov enligt förordningen (2 kap 6a § YHF). Detta kan avse en eller flera av utbildningens kurser. Markera om utbildningen kommer att bedrivas helt, delvis eller inte alls på engelska.

Antal studerande

För en kort utbildning är det möjligt att lägga upp utbildningen på ett flexibelt sätt, vilket innebär att antalet planerade utbildningsomgångar inte anges i ansökan. Ange istället hur många studerande totalt som ska påbörja utbildningen under respektive år.

Det flexibla sättet innebär att studietakt och studieform kan variera mellan respektive omgång inom en och samma utbildning. När utbildningen genomförs avgör anordnaren själv hur många omgångar man planerar att starta och hur antalet studerande ska fördelas mellan omgångsstarterna.

Antalet studerandeplatser kan komma att justeras av myndigheten i samband med beslut.

Ange hur många studerande som ska påbörja utbildningen under 2022 respektive 2023. Ange siffran 0 om ni inte ansöker om studerandeplatser för ett av åren.

År Antal
2022
2023

Studieort

Ange studieort/orter där den sökta utbildningen genomförs. Om utbildningen genomförs på distans anges den ort där flertalet av de fysiska mötena äger rum. Det går att uppge max 5 orter.

Län

Kommun

Ort

Tillträde

Behörighet

En utbildning inom yrkeshögskolan ska vara öppen för alla som uppfyller behörighetskraven för utbildningen. Det får även ställas krav på särskilda förkunskaper. Sådana krav ska vara nödvändiga för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Om utbildningen inte ställer krav på särskilda förkunskaper, kryssa i rutan "Kräver endast grundläggande behörighet".

Kraven på särskilda förkunskaper när det gäller en kort utbildning får även avse yrkeserfarenhet eller andra kunskaper än kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper. Utöver krav på kunskaper får det även ställas villkor som är en förutsättning för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde som utbildningen förbereder för.

Läs mer i guiden med vanliga frågor till ansökan

Särskilda förkunskaper

Kurser

Det går att välja en eller flera kurser från olika program som motsvarar kraven på särskilda förkunskaper. För att välja teoretiska kurser utan koppling till specifikt gymnasieprogram välj ”Teoretiska kurser som finns på fler program”. Om ni vill ange kurser från gymnasieskolan som saknas, välj "Lägg till saknad kurs". Notera att ett helt program inte får anges.

Tillagda kurser:

Dina valda kurser från: Barn- och fritidsprogrammet

Dina tillagda kurser:

Eller

Det går att välja en eller flera kurser från olika program som motsvarar kraven på särskilda förkunskaper. För att välja teoretiska kurser utan koppling till specifikt gymnasieprogram välj ”Teoretiska kurser som finns på fler program”. Om ni vill ange kurser från gymnasieskolan som saknas, välj "Lägg till saknad kurs". Notera att ett helt program inte får anges.

Tillagda kurser:

Dina valda kurser från: Vård- och omsorgsprogrammet

Dina tillagda kurser:

Yrkeserfarenhet

De särskilda förkunskaperna får även avse yrkeserfarenhet om det finns särskilda skäl som är en förutsättning för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde utbildningen förbereder för.

Ange nedan i vilken omfattning och vilken typ av yrkeserfarenhet som krävs.

Andra kunskaper eller villkor

De särskilda förkunskaperna får även avse andra kunskaper som är en förutsättning för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde utbildningen förbereder för. Om kunskaperna avser tidigare utbildning eller kurs, till exempel från högskola eller yrkeshögskola, ska det framgå vilka utbildningar som avses samt vilka resultat som krävs.

Utöver krav på kunskaper får det även ställas villkor som är en förutsättning för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde som utbildningen förbereder för. Till exempel förutsätter utbildningar till trafiklärare körkort som ett villkor.

Ange de andra kunskaper, eller de villkor som är en förutsättning för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde utbildningen förbereder för.

Motivera kraven

Ange en motivering till varför kurserna behövs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Ange en motivering till varför yrkeserfarenheten är nödvändig för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Ange en motivering till varför andra villkor behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Urvalsgrunder

De urvalsgrunder som anges i utbildningsplanen är bindande. Hur urvalet ska gå till kommuniceras till sökande i samband med ansökan till utbildningen och kan därefter inte ändras under pågående urval. Tillträdesprocessen ska dokumenteras i sin helhet och vara tillgänglig för myndigheten i samband med tillsyn, kvalitetsgranskning och annan uppföljning.

Det är inte möjligt att välja urvalsgrunden yrkeserfarenhet om utbildningen inte har yrkeserfarenhet som behörighetskrav.

Läs mer i guiden korta utbildningar i yrkeshögskolan

Vilka urvalsgrunder kommer ni att använda?

Innehåll och upplägg

Utbildningens mål

Utbildningens mål ska uttryckas i termer av vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser (ansvar och grad av självständighet) som den studerande ska ha uppnått efter genomgången utbildning. När utbildningens mål formuleras är utgångspunkten arbetslivets krav på det arbete som utbildningen syftar till. Vilken kompetens krävs för att den studerande med tillräcklig kvalitet ska kunna utföra arbetsuppgifterna? Vilka kunskaper och färdigheter är nödvändiga för detta? Utbildningens förkunskaper och de kunskaper, färdigheter och kompetenser som utbildningen ger ska tillsammans rusta den studerande att möta arbetslivets krav inom det område som utbildningen syftar till.

Utbildningen ger ingen examen

Kunskaper
Ange de kunskaper den studerande förväntas ha efter avslutad utbildning. Ange dem enligt modellen: "Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om / i…".

Färdigheter
Ange de färdigheter den studerande förväntas ha efter avslutad utbildning. Ange dem enligt modellen: "Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter om / i…".

Kompetenser
Ange de kompetenser den studerande förväntas ha efter avslutad utbildning. Ange dem enligt modellen: "Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att självständigt/med ansvar att/förmåga att …".

Eftergymnasial nivå

Utbildningen ger kunskaper, färdigheter och kompetenser på en eftergymnasial nivå:

Tydliggör hur tillträdeskraven, utbildningens mål och kursbeskrivningarna garanterar att utbildningen har en eftergymnasial nivå, dvs bygger på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Kurser

Utbildningen ska bedrivas i form av en eller flera kurser. Kurserna kan vara teoretiska eller praktiska. Som betyg används Icke godkänt, Godkänt och Väl godkänt. Utbildningen resulterar i ett utbildningsbevis.

Kursplaner ska inte skickas in till myndigheten i samband med ansökan, men ska finnas färdiga hos utbildningsanordnaren när utbildningen startar och vara fastställda av utbildningens ledningsgrupp. Kursplanerna ska ha sin grund i och utvecklas utifrån de kursbeskrivningar ni anger i ansökan.

Ange uppgifter om vilka kurser som utbildningen består av och vilket innehåll som kurserna har.

Läs mer i guiden korta utbildningar i yrkeshögskolan

Kursnamn

Kurstyp

Poäng

Utbildningen består av 1 kurser

Totala poäng: 20

Genomförande

Utbildningen ska vara upplagd och organiserad så att den är anpassad och tillgänglig för studerande som samtidigt arbetar, vilket innebär flexibilitet avseende studieform och studietakt och upplägg av undervisningen. Om utbildningens upplägg varierar mellan de olika omgångsstarterna, ska det beskrivas på vilket sätt.

Beskriv hur utbildningen ger samtliga studerande goda förutsättningar att nå utbildningens mål. Beskriv utbildningens upplägg ur ett organisatoriskt och praktiskt genomförandeperspektiv och ur ett pedagogiskt perspektiv.

Beskrivningen ska omfatta hela utbildningens upplägg och visa hur utbildningen är utformad för att utbildningens mål ska uppfyllas. Beskrivningen ska också omfatta hur den dagliga verksamheten leds och administreras. I beskrivningen ska det framgå vilka undervisningsmetoder som används.

Beskriv om utbildningen har förändrats och/eller utvecklats till innehåll och upplägg från den senast beviljade ansökningsomgången. Ange varför förändringen har skett och hur det har format den sökta utbildningen.

Lärar- eller handledarledd verksamhet

Lärar- eller handledarledd verksamhet är i förväg planerad tid då den studerande i grupp eller enskilt har aktiv undervisning eller handledning.
Läs mer i guiden med vanliga frågor till ansökan

Hur många timmar lärar- eller handledarledd verksamhet omfattar utbildningen?

Kvalitetssäkring

Beskriv utbildningens systematiska kvalitetsarbete, det vill säga hur det säkerställs att utbildningen fungerar som det är tänkt. Beskriv kvalitetssäkringen i alla fyra faser: planering, genomförande, utvärdering och förbättring. Beskriv ledningsgruppens roll och ansvar i kvalitetsarbetet.

Läs mer i guiden korta utbildningar i yrkeshögskolan

Utbildningens koncept

Myndighetens prioriteringar

Årets ansökan för kurser och kurspaket utgår från de globala målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling. Hållbar utveckling innefattar följande tre dimensioner: ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Syftet med de globala målen är att uppnå ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Prioriteringar - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)

Observera att ansökningar som motiverar hur utbildningen bidrar till att uppfylla delmål 4:3 inte kommer att prioriteras då alla beviljade YH-utbildningar ska uppfylla detta delmål.

Svarar utbildningen mot myndighetens prioriteringar för ansökningsomgången?

Motivering av utbildningskoncept

Beskriv hur stort arbetslivets kompetensbehov är. Vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser krävs för att möta behovet? Hur har kompetensbehovet uppdagats? Hur förhåller sig utbildningens lokalisering till arbetslivets behov?

På vilket sätt är berört arbetsliv involverat i utbildningens framtagande? Beskriv vem eller vilka som har tagit initiativ till aktuell ansökan. Hur kommer berört arbetsliv och arbetsgivare vara involverade i utbildningens genomförande? På vilket sätt kommer arbetsgivare att möjliggöra för sin personal att gå utbildningen?

Vilken målgrupp riktar sig utbildningen till? Hur förhåller sig tillträdeskraven till den tänkta målgruppens förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen?

Beskriv hur utbildningens genomförande är flexibelt, både utifrån de studerandes och arbetslivets förutsättningar. Det ska framgå vilken eller vilka studieformer och studietakter som utbildningen erbjuder. Hur arbetar ni för att få tillräckligt många sökande till utbildningen?

På vilket sätt bidrar utbildningen till fördjupad, breddad eller förnyad kompetens i arbetslivet för den studerande? Vilken effekt ska utbildningen ge utifrån arbetslivets behov? Vilka blir konsekvenserna inom yrkesområdet om kompetensbehovet inte tillgodoses genom denna utbildning?

Arbetslivets medverkan

Utbildningen ska präglas av såväl stark arbetslivsanknytning som teoretisk förankring, samt utvecklas och bedrivas i samverkan mellan arbetsliv och utbildningsanordnare. Arbetslivet ska aktivt medverka i yrkeshögskoleutbildningarna. Det är därför av stor betydelse att ni tydligt kan påvisa arbetslivets medverkan i utbildningen.

Klicka på "Lägg till referensperson" och fyll i uppgifterna som efterfrågas. När du sedan skickar förfrågan får era referenspersoner ett e-postmeddelande med en länk. Via länken kan referenspersonen välja att antingen bekräfta eller dementera uppgifterna. När referenspersonen svarat visas uppgifterna i ansökan som bekräftade eller dementerade. Antalet företag och organisationer som ni kan uppge i ansökan är begränsat till 10 stycken. Ni kan ändra uppgifter, lägga till eller ta bort referenspersoner fram till dess att ni skickar in ansökan. När ansökan är inskickad blir den låst och inga uppgifter kan redigeras. Samtliga referenspersoner som anges i ansökan måste ha bekräftat eller dementerat uppgifterna för att ansökan ska kunna skickas in.

Tänk på att vara noggrann med att kontrollera att e-postadressen till era referenspersoner inte innehåller felstavning eller ogiltigt domännamn då systemet inte kommer att meddela er i de fall e-posten är olevererad. Om era referenspersoner inte har fått e-postmeddelandet från er via ansökningssystemet kan ni prova att skicka ett e-postmeddelande från ert eget e-postprogram till den aktuella e-postadressen för att kontrollera om ni får tillbaka meddelandet som olevererat.

E-postadress Organisation Datum Status
anders.andersson@bolag.se Bolag AB Skapad 2022-08-16

Organisation och ledning

Kompetens och förutsättningar

En utbildningsanordnare ska enligt 12 § lagen om yrkeshögskolan ha den kompetens och de förutsättningar som krävs för att anordna utbildning inom det yrkesområde som utbildningen avser. Ni behöver därför bland annat ange en till tre personer som har yrkeserfarenhet från det yrkesområde som ansökan avser. Det räcker med en person för att uppfylla kravet.

Med yrkeserfarenhet avses här egen erfarenhet och kompetens inom ett eller flera yrkesområden, exempelvis genom att själv ha arbetat i yrket. Med yrkeserfarenhet menas inte att ha en uppfattning om yrket eller ingå i nätverk eller i en branschorganisation.

Yrkeserfarenheten behöver inte komma från arbete inom exakt samma yrkesroll eller yrkesroller som utbildningen avser men den ska vara tillräckligt närliggande för att personen eller personerna som besitter den ska kunna bidra till verksamheten genom att

  • utbyta kunskaper och erfarenheter med det anställande arbetslivet samt de arbetsgivare som medverkar som arbetslivsrepresentanter i utbildningarnas ledningsgrupper,
  • samarbeta med arbetslivet genom att utveckla utbildningsmomentet lärande i arbete (LIA) om utbildningen innehåller LIA,
  • hjälpa till att avgöra vem som ska utses att leda det dagliga arbetet i verksamheten, 
  • delta i rekrytering eller anlitande av undervisande personal och 
  • avgöra vilken utrustning som ska införskaffas till utbildningen. 

Personen som avses ovan kan vara knuten till sökande på annat sätt än som anställd. Om utbildningen blir beviljad och personen med yrkeserfarenhet som angetts i ansökan får rollen som ledamot i ledningsgruppen eller anlitas som lärare på utbildningen måste denne ersättas. En annan person behöver då överta rollen som person med yrkeserfarenhet. Detta byte ska dokumenteras och kan komma att granskas vid eventuell tillsyn eller kvalitetsgranskning men det behöver inte anmälas till myndigheten.

Ange personer

Vem eller vilka i er organisation har yrkeserfarenhet från det yrkesområde som ansökan avser?
Förnamn Efternamn

Ändamålsenliga lokaler

Ni behöver ange att ni avser att tillhandahålla lämpliga lokaler för utbildningen och lämplig utrustning som utbildningen kräver vid utbildningens start. Ni behöver dock inte ha lokaler och utrustning på plats vid tidpunkten för ansökan.

Underlag

Som en del av prövningen granskar myndigheten er kreditvärdighet och kontrollerar att ni inte har skulder. För detta behöver ni inte lämna in något underlag.

Om er organisation är annan än stat, region eller kommun ska ni ge in utdrag eller registreringsbevis från Bolagsverket eller underlag från annan ansvarig myndighet som visar att ni inte försatts i konkurs. Bevis får inte vara äldre än tre månader vid tidpunkten för när ansökan skickas in till myndigheten.

Ni får inte ha obetalda skulder eller avgifter till det offentliga hos kronofogden, oavsett belopp, eller vara försatt i konkurs vid något tillfälle från det att ansökan inkommit till myndigheten till dess att beslut fattats.

Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare

Redovisa eventuella övriga utbildningsanordnare som deltar i genomförandet av utbildningen. Som övrig utbildningsanordnare räknas en annan organisation (med eget organisationsnummer) som har ett väsentligt pedagogiskt inslag i de delar av utbildningen där alla studerande deltar. Ett exempel på detta är när en ansvarig utbildningsanordnare lämnar över genomförandet av en kurs eller en hel utbildning på entreprenad. Den ansvarige utbildningsanordnaren förblir myndighetens motpart och är fortfarande ekonomiskt och juridiskt ansvarig för utbildningen. Observera att detta inte avser utbildningsinsatser från inhyrda konsulter.

Organisationsnummer Organisation

Övrigt

Övrigt