?

Demoansökan - yrkeshögskoleutbildning kort

Observera att detta är en demoversion av ansökan och att informationen enbart är exempel. Tänk på att det inte går att ladda upp filer i eller skicka in demoansökan. När du skapar ansökan i skarpt läge kan du välja mellan att göra en helt ny ansökan, bygga på en föregående utbildning eller kopiera uppgifter från en föregående utbildning. Du kan läsa mer om detta när det är dags att skapa en ny ansökan.

  • demoversion

Faktauppgifter

Dessa uppgifter är redan ifyllda i ansökningsformuläret då de uppges i samband med ansökan om användarkonto/registrera organisation. Notera att informationen inte kan redigeras, ändringar utförs av behörig användare på sidan "Organisation & användare".

Organisation

Utbildningsanordnare

Aktiebolag

012345-6789

Postgatan 1
123 45 Stockholm
Stockholm, Stockholm

Besöksadressgatan 1
Stockholm

123456789

https://organisation.se

Info@Organisation.se

Förnamn Efternamn
0123456789
Förnamn.Efternamn@Organisation.se

Kontaktperson

Kontaktperson bör vara en person med kunskap om innehållet i ansökan och ska kunna kontaktas av myndigheten under hela handläggningstiden.

Uppgifter om utbildningen

Namn

Tänk på att namnet inte ska innehålla ordet yrkeshögskoleutbildning, förkortningen YH, ort eller antal yrkeshögskolepoäng. 
Läs mer i guiden med vanliga frågor till ansökan

Föregångare till den sökta utbildningen

Utbildningen har bedrivits tidigare av samma utbildningsanordnare och med likvärdiga övergripande mål.

Omfattning i yrkeshögskolepoäng

Inom yrkeshögskolan motsvarar 5 YH-poäng en veckas heltidsstudier. En kort yrkeshögskoleutbildning ska omfatta högst 99 YH-poäng.

Undervisning på engelska

Undervisning får bedrivas på engelska, om det är befogat utifrån arbetsmarknadens behov enligt förordningen (2 kap 6a § YHF). Detta kan avse en eller flera av utbildningens kurser. Markera om utbildningen kommer att bedrivas helt, delvis eller inte alls på engelska.

Antal studerande

För en kort utbildning är det möjligt att lägga upp utbildningen på ett flexibelt sätt, vilket innebär att antalet planerade utbildningsomgångar inte anges i ansökan. Ange istället hur många studerande totalt som ska påbörja utbildningen under respektive år.

Det flexibla sättet innebär att studietakt och studieform kan variera mellan respektive omgång inom en och samma utbildning. När utbildningen genomförs avgör anordnaren själv hur många omgångar man planerar att starta och hur antalet studerande ska fördelas mellan omgångsstarterna.

Ange hur många studerande som ska påbörja utbildningen under 2021 respektive 2022. Ange siffran 0 om ni inte ansöker om studerandeplatser för ett av åren.

År Antal
2021

Studieort

Ange studieort/orter där den sökta utbildningen genomförs. Om utbildningen genomförs på distans anges den ort där flertalet av de fysiska mötena äger rum. Det går att uppge max 5 orter.

Län

Kommun

Ort

Tillträde

Behörighet

En utbildning inom yrkeshögskolan ska vara öppen för alla som uppfyller behörighetskraven för utbildningen. Det får även ställas krav på särskilda förkunskaper. Sådana krav ska vara nödvändiga för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Om utbildningen inte ställer krav på särskilda förkunskaper, kryssa i rutan "Kräver endast grundläggande behörighet".

Kraven på särskilda förkunskaper när det gäller en kort utbildning får även avse yrkeserfarenhet eller andra kunskaper än kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper. Utöver krav på kunskaper får det även ställas villkor som är en förutsättning för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde som utbildningen förbereder för.

Läs mer i guiden med vanliga frågor till ansökan

Särskilda förkunskaper

Kurser

Det går att välja en eller flera kurser från olika program som motsvarar kraven på särskilda förkunskaper. För att välja teoretiska kurser utan koppling till specifikt gymnasieprogram välj ”Teoretiska kurser som finns på fler program”. Om ni vill ange kurser från gymnasieskolan som saknas, välj "Lägg till saknad kurs". Notera att ett helt program inte får anges.

Tillagda kurser:

Dina valda kurser från: Barn- och fritidsprogrammet

Dina tillagda kurser:

Eller

Det går att välja en eller flera kurser från olika program som motsvarar kraven på särskilda förkunskaper. För att välja teoretiska kurser utan koppling till specifikt gymnasieprogram välj ”Teoretiska kurser som finns på fler program”. Om ni vill ange kurser från gymnasieskolan som saknas, välj "Lägg till saknad kurs". Notera att ett helt program inte får anges.

Tillagda kurser:

Dina valda kurser från: Vård- och omsorgsprogrammet

Dina tillagda kurser:

Yrkeserfarenhet

De särskilda förkunskaperna får även avse yrkeserfarenhet om det finns särskilda skäl som är en förutsättning för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde utbildningen förbereder för.

Ange nedan i vilken omfattning och vilken typ av yrkeserfarenhet som krävs.

Andra kunskaper eller villkor

De särskilda förkunskaperna får även avse andra kunskaper som är en förutsättning för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde utbildningen förbereder för. Om kunskaperna avser tidigare utbildning eller kurs, till exempel från högskola eller yrkeshögskola, ska det framgå vilka utbildningar som avses samt vilka resultat som krävs.

Utöver krav på kunskaper får det även ställas villkor som är en förutsättning för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde som utbildningen förbereder för. Till exempel förutsätter utbildningar till trafiklärare körkort som ett villkor.

Ange de andra kunskaper, eller de villkor som är en förutsättning för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde utbildningen förbereder för.

Motivera kraven

Ange en motivering till varför kurserna behövs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Ange en motivering till varför yrkeserfarenheten är nödvändig för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Ange en motivering till varför andra villkor behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Urvalsgrunder

De urvalsgrunder som anges i utbildningsplanen är bindande. Hur urvalet ska gå till kommuniceras till sökande i samband med ansökan till utbildningen och kan därefter inte ändras under pågående urval. Tillträdesprocessen ska dokumenteras i sin helhet och vara tillgänglig för myndigheten i samband med tillsyn, kvalitetsgranskning och annan uppföljning.

Det är inte möjligt att välja urvalsgrunden yrkeserfarenhet om utbildningen inte har yrkeserfarenhet som behörighetskrav.

Läs mer i guiden korta utbildningar i yrkeshögskolan

Vilka urvalsgrunder kommer ni att använda?

Innehåll och upplägg

Utbildningens mål

Utbildningens mål ska uttryckas i termer av vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser (ansvar och grad av självständighet) som den studerande ska ha uppnått efter genomgången utbildning. När utbildningens mål formuleras är utgångspunkten arbetslivets krav på det arbete som utbildningen syftar till. Vilken kompetens krävs för att den studerande med tillräcklig kvalitet ska kunna utföra arbetsuppgifterna? Vilka kunskaper och färdigheter är nödvändiga för detta? Utbildningens förkunskaper och de kunskaper, färdigheter och kompetenser som utbildningen ger ska tillsammans rusta den studerande att möta arbetslivets krav inom det område som utbildningen syftar till.

Utbildningen ger ingen examen

Kunskaper
Ange de kunskaper den studerande förväntas ha efter avslutad utbildning. Ange dem enligt modellen: "Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om / i…".

Färdigheter
Ange de färdigheter den studerande förväntas ha efter avslutad utbildning. Ange dem enligt modellen: "Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter om / i…".

Kompetenser
Ange de kompetenser den studerande förväntas ha efter avslutad utbildning. Ange dem enligt modellen: "Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att självständigt/med ansvar att/förmåga att …".

Kurser

Utbildningen ska bedrivas i form av en eller flera kurser. Kurserna kan vara teoretiska eller praktiska. Som betyg används Icke godkänt, Godkänt och Väl godkänt. Utbildningen resulterar i ett utbildningsbevis.

Kursplaner ska inte skickas in till myndigheten i samband med ansökan, men ska finnas färdiga hos utbildningsanordnaren när utbildningen startar och vara fastställda av utbildningens ledningsgrupp. Kursplanerna ska ha sin grund i och utvecklas utifrån de kursbeskrivningar ni anger i ansökan.

Ange uppgifter om vilka kurser som utbildningen består av och vilket innehåll som kurserna har.

Läs mer i guiden korta utbildningar i yrkeshögskolan

Kursnamn

Kurstyp

Poäng

Utbildningen består av 1 kurser

Totala poäng: 20

Genomförande

Utbildningen ska vara upplagd och organiserad så att den är anpassad och tillgänglig för studerande som samtidigt arbetar, vilket innebär flexibilitet avseende studieform och studietakt och upplägg av undervisningen.

Beskriv hur utbildningen ger samtliga studerande goda förutsättningar att nå utbildningens mål. Beskriv utbildningens upplägg ur ett organisatoriskt och praktiskt genomförandeperspektiv och ur ett pedagogiskt perspektiv.

Beskrivningen ska omfatta hela utbildningens upplägg och visa hur utbildningen är utformad för att utbildningens mål ska uppfyllas. Beskrivningen ska också omfatta hur den dagliga verksamheten leds och administreras, särskilt med fokus på utbildningsledarens roll och resurser. I beskrivningen ska det framgå vilka undervisningsmetoder som används.

Beskriv om utbildningen har förändrats och/eller utvecklats till innehåll och upplägg från den senast beviljade ansökningsomgången. Ange varför förändringen har skett och hur det har format den sökta utbildningen.

Lärar- eller handledarledd verksamhet

Lärar- eller handledarledd verksamhet är i förväg planerad tid då den studerande i grupp eller enskilt har aktiv undervisning eller handledning.
Läs mer i guiden med vanliga frågor till ansökan

Hur många timmar lärar- eller handledarledd verksamhet omfattar utbildningen?

Kvalitetssäkring

Beskriv utbildningens systematiska kvalitetsarbete, det vill säga hur det säkerställs att utbildningen fungerar som det är tänkt. Beskriv kvalitetssäkringen i alla fyra faser: planering, genomförande, utvärdering och förbättring. Beskriv ledningsgruppens roll och ansvar i kvalitetsarbetet.

Läs mer i guiden korta utbildningar i yrkeshögskolan

Motivering av utbildningskoncept

Motivering av utbildningskoncept

Beskriv vilket kompetensbehov den korta utbildningen ska svara mot och hur stort arbetslivets behov är. Beskriv vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att möta behovet och hur ni har kommit fram till behovet av den kompetens som utbildningen avser. Beskriv hur utbildningens lokalisering förhåller sig till arbetslivets behov.

Beskriv på vilket sätt berört arbetsliv har varit involverat i utbildningens framtagande. Beskriv vem eller vilka som har tagit initiativ till aktuell ansökan. Beskriv på vilket sätt arbetsliv och arbetsgivare kommer att vara involverade i utbildningens genomförande och bidra med finansiering, medverkan i ledningsgrupp, undervisning, lärare, föreläsare, studiebesök eller utrustning med mera. Beskriv på vilket sätt arbetsgivare kommer bidra med att möjliggöra för sin personal att gå utbildningen.

Beskriv vilken studerandemålgrupp utbildningen riktar sig till. Beskriv på vilket sätt utbildningens upplägg och genomförande är flexibelt, både utifrån de studerandes och arbetslivets förutsättningar. Det ska framgå med vilken eller med vilka studieformer (bunden, distans och/eller olika flexibla upplägg) samt i vilken eller vilka studietakter (procent av heltidsstudier) utbildningen erbjuds. Om utbildningens upplägg varierar mellan de olika omgångsstarterna, ska det beskrivas på vilket sätt.

Beskriv hur tillträdeskrav förhåller sig till den tänkta målgruppens förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Beskriv hur ni arbetar för att få tillräckligt många sökande till utbildningen.

Beskriv på vilket sätt hela utbildningskonceptet (tillträdeskrav, innehåll, omfattning och mål) svarar mot kompetensbehovet. Beskriv på vilket sätt utbildningen kan bidra till livslångt lärande och sådan kompetenspåfyllnad för den studerande som gör det möjligt att ta sig an andra arbetsuppgifter eller att förstärka redan existerande kunskaper. Beskrivningen ska också visa vilken effekt utbildningen ska ge inom yrkesområdet utifrån arbetslivets behov och vilka konsekvenserna blir om kompetensbehovet inte tillgodoses.

Arbetslivets medverkan

Utbildningen ska präglas av såväl stark arbetslivsanknytning som teoretisk förankring, samt utvecklas och bedrivas i samverkan mellan arbetsliv och utbildningsanordnare. Arbetslivet ska aktivt medverka i yrkeshögskoleutbildningarna. Det är därför av stor betydelse att ni tydligt kan påvisa arbetslivets medverkan i utbildningen.

Klicka på "Lägg till referensperson" och fyll i uppgifterna som efterfrågas. När du sedan skickar förfrågan får era referenspersoner ett e-postmeddelande med en länk. Via länken kan referenspersonen välja att antingen bekräfta eller dementera uppgifterna. När referenspersonen svarat visas uppgifterna i ansökan som bekräftade eller dementerade. Antalet företag och organisationer som ni kan uppge i ansökan är begränsat till 10 stycken. Ni kan ändra uppgifter, lägga till eller ta bort referenspersoner fram till dess att ni skickar in ansökan. När ansökan är inskickad blir den låst och inga uppgifter kan redigeras. Samtliga referenspersoner som anges i ansökan måste ha bekräftat eller dementerat uppgifterna för att ansökan ska kunna skickas in.

Tänk på att vara noggrann med att kontrollera att e-postadressen till era referenspersoner inte innehåller felstavning eller ogiltigt domännamn då systemet inte kommer att meddela er i de fall e-posten är olevererad. Om era referenspersoner inte har fått e-postmeddelandet från er via ansökningssystemet kan ni prova att skicka ett e-postmeddelande från ert eget e-postprogram till den aktuella e-postadressen för att kontrollera om ni får tillbaka meddelandet som olevererat.

E-postadress

Organisation

Datum

Status

Organisation och ledning

Kompetens och förutsättningar

En utbildningsanordnare ska enligt 12 § lagen om yrkeshögskolan ha den kompetens och de förutsättningar som krävs för att anordna utbildning inom det yrkesområde som utbildningen avser. Ni behöver därför bland annat ange en till tre personer som har yrkeserfarenhet från det yrkesområde som ansökan avser. Det räcker med en person för att uppfylla kravet.

Med yrkeserfarenhet avses här egen erfarenhet och kompetens inom ett eller flera yrkesområden, exempelvis genom att själv ha arbetat i yrket. Med yrkeserfarenhet menas inte att ha en uppfattning om yrket eller ingå i nätverk eller i en branschorganisation.

Yrkeserfarenheten behöver inte komma från arbete inom exakt samma yrkesroll eller yrkesroller som utbildningen avser men den ska vara tillräckligt närliggande för att personen eller personerna som besitter den ska kunna bidra till verksamheten genom att

  • utbyta kunskaper och erfarenheter med det anställande arbetslivet samt de arbetsgivare som medverkar som arbetslivsrepresentanter i utbildningarnas ledningsgrupper,
  • samarbeta med arbetslivet genom att utveckla utbildningsmomentet lärande i arbete (LIA) om utbildningen innehåller LIA,
  • hjälpa till att avgöra vem som ska utses att leda det dagliga arbetet i verksamheten, 
  • delta i rekrytering eller anlitande av undervisande personal och 
  • avgöra vilken utrustning som ska införskaffas till utbildningen. 

Personen som avses ovan kan vara knuten till sökande på annat sätt än som anställd.

Ange personer

Vem eller vilka i er organisation har yrkeserfarenhet från det yrkesområde som ansökan avser?
Förnamn Efternamn

Ändamålsenliga lokaler

Ni behöver ange att ni avser att tillhandahålla lämpliga lokaler för utbildningen och lämplig utrustning som utbildningen kräver vid utbildningens start. Ni behöver dock inte ha lokaler och utrustning på plats vid tidpunkten för ansökan.

Underlag

Som en del av prövningen granskar myndigheten er kreditvärdighet och kontrollerar att ni inte har skulder. För detta behöver ni inte lämna in något underlag.

Om er organisation är annan än stat, region eller kommun ska ni ge in utdrag eller registreringsbevis från Bolagsverket eller underlag från annan ansvarig myndighet som visar att ni inte försatts i konkurs. Bevis får inte vara äldre än tre månader vid tidpunkten för när ansökan skickas in till myndigheten.

Ni får inte ha obetalda skulder eller avgifter till det offentliga hos kronofogden, oavsett belopp, eller vara försatt i konkurs vid något tillfälle från det att ansökan inkommit till myndigheten till dess att beslut fattats.

Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare

Redovisa eventuella övriga utbildningsanordnare som deltar i genomförandet av utbildningen. Som övrig utbildningsanordnare räknas en annan organisation (med eget organisationsnummer) som har ett väsentligt pedagogiskt inslag i de delar av utbildningen där alla studerande deltar. Ett exempel på detta är när en ansvarig utbildningsanordnare lämnar över genomförandet av en kurs eller en hel utbildning på entreprenad. Den ansvarige utbildningsanordnaren förblir myndighetens motpart och är fortfarande ekonomiskt och juridiskt ansvarig för utbildningen. Observera att detta inte avser utbildningsinsatser från inhyrda konsulter.

Organisationsnummer Organisation

Övrigt

Övrigt